Your address will show here +12 34 56 78
Małżeństwo, Rodzina
Adwokat Dagmara JagodzińskaAdwokat Dagmara Jagodzińska - Bielsko-Biała - Kancelaria Adwokacka – 
Członkini bielsko-bialskiej Okręgowej Izby Adwokackiej.
Prowadzi swoją Kancelarię Adwokacką w Bielsku-Białej.
Kancelaria specjalizuje się w szczególności w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku dorobkowego po rozwodzie i inne.


Czy rozwód obejmuje także podział majątku wspólnego małżonków?


Jako adwokat zajmujący się głównie sprawami rozwodowymi, bardzo często spotykam się w swojej praktyce z założeniem Klientów o tym, że w czasie ich sprawy o rozwód Sąd zajmie się jednocześnie kwestią podziału ich majątku.
Gdy więc odpowiadam, że co do zasady jest to niemożliwe, nierzadko spotykam się z dużym zdziwieniem.

Tymczasem wartym przypomnienia pozostaje fakt, iż sprawy rozwód odbywają się przed właściwym miejscowo sądem okręgowym, z kolei sprawy o podział majątku dorobkowego przed właściwym miejscowo sądem rejonowym. Postępowanie w sprawie o rozwód pozostaje oddzielnym postępowaniem sądowym od sprawy o podział majątku po rozwodzie.

Jeśli w małżeństwie funkcjonował system wspólności majątkowej małżeńskiej, innymi słowy małżonkowie przed zawarciem związku małżeńskiego lub w czasie jego trwania nie zawarli umowy małżeńskiej majątkowej o ustanowienie rozdzielności majątkowej ani też nie wprowadzili innego systemu majątkowego – dopiero na skutek rozwodu następuje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa.

Dopiero zaś po ustanowieniu tej ostatniej, możliwe jest dokonanie podziału majątku (pamiętaj, że rozdzielność majątkowa i podział majątku to dwie różne kwestie, o czym będzie jeszcze mowa w kolejnych artykułach).

WAŻNE: co do zasady zatem, w dominującej w większości przypadków przeprowadzenie podziału majątku przy okazji rozwodu nie będzie możliwe.

Dlaczego „w większości przypadków” a nie we wszystkich przypadkach?
Ponieważ wyjątkowo rozwiązanie to jest dopuszczalne przez polski system prawny.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd rozwodowy może wyjątkowo zająć się kwestią podziału majątku w rozwodzie. Nastąpi to jednak tylko i wyłącznie wówczas, kiedy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. 

Jedno z małżonków może więc wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału i zaproponować drugiemu określony kształt tego podziału. Aby jednak Sąd przeprowadził w rozwodzie podział majątku koniecznym jest, aby oboje małżonków godziło się na sam fakt jego dokonania w toku postępowania o rozwód i aby reprezentowało przed Sądem zgodną jego wizję. Spory na tle składników majątku, ich wartości, itd. będą bowiem zmuszać Sąd do przeprowadzenia postępowania dowodowego, a to z kolei z całą pewności przedłuży postępowanie w sprawie o rozwód.

Tymczasem zgodnie z art. 58  par. 3 KRO „na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”.

„Przeprowadzenie w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego stron nie powoduje nadmiernej zwłoki postępowania nie tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału tego majątku, lecz także wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie. Decyzję co do pozostawienia bez rozpoznania wniosku strony o dokonanie podziału majątku wspólnego w wypadku, gdy przeprowadzenie takiego podziału powodowałoby nadmierną zwłokę w postępowaniu, zamieszcza sąd – stosownie do okoliczności – albo w odrębnym postanowieniu, wydanym w toku postępowania o rozwód, albo w sentencji wyroku rozwodowego. Nie podlega ona odrębnemu zaskarżeniu” – V CZ 25/16 – postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 16-06-2016.

W praktyce okazuje się więc, iż z uwagi na częste różnice zdań małżonków co do składu lub wartości ich majątku, istnieją pomiędzy małżonkami choćby niewielkie spory dotyczące tego, w jaki sposób podzielić ich majątek. W takich sytuacjach pomimo złożonego w postępowaniu rozwodowym wniosku o dokonanie podziału majątku, sąd z uwagi na ryzyko przedłużenia się postępowania w sprawie o rozwód, pozostawi wątek podziału majątku bez rozpoznania i odeśle małżonków do oddzielnego postępowania sądowego.

# adwokat rozwód bielsko # rozwód bielsko-biała # rozwody bielsko # adwokat bielsko # bielsko rozwody # adwokat rodzinny bielsko
0

Dziecko, Małżeństwo, Rodzina
Adwokat Dagmara JagodzińskaAdwokat Dagmara Jagodzińska - Bielsko-Biała - Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Adwokacka w Bielsku-BiałejAktualnie panujący stan epidemii koronawirusa, generuje istotne zmiany w wielu obszarach życia naszych Klientów. Jednym z nich, pozostaje bez wątpienia obszar ich finansów. Także tych, domowych…


Gros spośród sektorów gospodarki zostało dotkliwie spowolnionych. W wielu przedsiębiorstwach doszło do sytuacji znacznego pogorszenia ich kondycji finansowej. W bezpośredniej konsekwencji pociągnęło to za sobą, obniżenie dochodów przedsiębiorców oraz pracowników.


Zmiany te, zaczęły przynosić za sobą coraz więcej pytań, dotyczących tematyki spraw prawno-rodzinnych. Jednym z najczęściej powtarzanych, pozostaje pytanie o to: czy koronawirus wpłynie na wysokość alimentów?  


Z pewnością rozczaruje Państwa fakt, iż na ten moment, trudno wyrokować o tym w sposób jednoznaczny.
Niestety jednak, tak postawiona odpowiedź na zadane wyżej pytanie, wydaje się jedyną, słuszną.


Należy bowiem pamiętać o tym, iż sytuacja koronawirusa, z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości, jest wciąż sytuacją „świeżą”. Do Sądów zaczęły już co prawda wpływać pozwy i wnioski z nią związane, niemniej przez szczególny, z oczywistych względów – spowolniony i atypowy tryb, w jakim Sądy zmuszone są działać w chwili obecnej – nie zdążyła jeszcze wykształtować się żadna ,”utrata” linia orzecznicza w tym przedmiocie.


Nie sposób zatem przesądzać w sposób dostatecznie pewny, iż co do zasady, koronawirus i związane z nim pogorszenie sytuacji majątkowej osób zobowiązanych do płacenia alimentów lub uprawnionych do ich pobierania – wpłynie istotnie na zmiany w zakresie wysokości świadczeń alimentacyjnych, ustalonych do tej pory.


Rozważania w tym przedmiocie należałoby bowiem podzielić na dwie sfery: prawną i faktyczną.


W sferze prawnej
, zmiana wysokości dochodów osoby zobowiązanej do łożenia alimentów (a zatem poprawa lub pogorszenie się, tzw. możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentacji), może stanowić podstawę do zmiany wysokości zasądzonych od niej alimentów.  


Wynika to z faktu obowiązywania art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zgodnie z treścią którego: „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Należy także pamiętać o treści art. 135 § 1  Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zgodnie z którą, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.


W kontekście obowiązywania w.w. norm prawnych istnieje zatem podstawa do przyjęcia, iż pogorszenie się sytuacji materialnej osoby zobowiązanej do uiszczania alimentów na rzecz osób trzecich, a zatem pomniejszenie zakresu możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentacji – może stanowić podstawę do zmniejszenia wysokości alimentów.


Należy jednak wziąć pod uwagę drugą ze wskazanych wyżej sfer – sferę faktyczną.


W praktyce bowiem nie jest wiadome jak długo potrwa jeszcze sytuacja związana z epidemią. Oznacza to, iż nie jest do końca pewne, czy argument pogorszenia się sytuacji materialnej osoby zobowiązanej do uiszczania alimentów, posiadał będzie charakter trwały. Innymi słowy, nie jest powiedziane, iż jeśli w kolejnym miesiącu – wysokość dochodów zobowiązanego wróci do normy, Sąd weźmie pod uwagę argument tak krótkotrwałej i przejściowej „zmiany stosunków” za argument dostateczny, aby uzasadniał on trwałe obniżenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.


Nadto, wypada podkreślić, iż aktualny stan epidemii wpływa niekorzystnie na sytuację materialną większości Polaków (a zatem nie tylko na sytuację materialną osób zobowiązanych do alimentacji, ale i tych, które pobierają alimenty lub gospodarują nimi na rzecz uprawnionych, jak np. ma to miejsce w przypadku rodziców pobierających alimenty na rzecz małoletnich dzieci).

Nie sposób zatem wykluczyć, iż argumenty strony uprawnionej do pobierania alimentów, pozostawać będą analogiczne. W tym podobnej sytuacji niewykluczone stanie się więc również uznanie przez Sąd podstaw do zwiększenia wysokości alimentów zasądzonych do tej pory na rzecz uprawnionego, którego sytuacja materialna w wyniku stanu epidemii, pogorszyła się znacząco.


Jak widać, dopiero przyszłość pokaże to, jakie konkretnie orzeczenia Sądów powszechnych będą dominować w tym przedmiocie. Warto jednak wiedzieć, iż mamy w polskim prawie przepisy, których ponadczasowa treść, może znaleźć zastosowanie nawet do sytuacji tak nietypowych, jak aktualna.    


Pozdrawiam,
Adwokat Dagmara Jagodzińska

0

Dziecko, Rodzina

W języku potocznym często używa się sformułowania: „samotni rodzice” – dlaczego Ty używasz do ich określania nazwy „samodzielni”. Czy to forma manifestu?


M. Gołda
: Ładnie to ujęłaś – tak, to forma manifestu. Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, ale w sumie to ciekawy trop. Coś w tym jest… „Samotna matka” – to brzmi strasznie przygnębiająco! Sformułowanie „samodzielna mama” brzmi o wiele bardziej odpowiednio do to tego, jak się czułam, kiedy się rozwodziłam.


Z wykształcenia jestem m.in. językoznawcą. Powodowało to, iż naprawdę ważnym było dla mnie w tamtym czasie, aby nazwać siebie adekwatnie. Słowa mają swoją energię, prawda? Niestety, anachroniczne polskie nazewnictwo dla matek i ojców po rozstaniach czy rozwodach przewidywało tylko jedną formę – „samotny rodzic”, „samotna matka”. Zaczęłam więc nazywać siebie „mamą samodzielną”. Zaczęłam o tym mówić głośno. To było już dobrych parę lat temu. Najpierw wśród przyjaciół wypróbowywałam to określenie, później używałam go pośród znajomych z pracy. Większość reagowała entuzjastycznie.


Z czasem, gdy poznałam więcej rodziców w mojej sytuacji, dostawałam jednoznaczne pozytywny feedback: „tak, to jest to, jestem samodzielną mamą, jestem samodzielnym tatą”. Inni też chcieli tak siebie nazywać. Z takim określeniem o wiele łatwiej było im się utożsamić. I tak to zaskoczyło. Teraz już znasz historię tego sformułowania od kuchni…


Dzisiaj nie tylko sama używasz wspomnianego określenia, ale walczysz, by popularyzować je w przekazie masowym.


M. Gołda:
Oczywiście. Powiem więcej – chciałabym, aby także w języku urzędowym, zamiast „samotny rodzic” pojawiło się określenie „samodzielny rodzic”. Ostatnio, gdy wypełniałam PIT roczny, naprawdę miałam ochotę przekreślić „osoby samotnie wychowujące dzieci” i nadpisać „osoby samodzielnie wychowujące dzieci”.


Wierzę, że dzisiejsi rodzice po rozstaniach wcale nie muszą godzić się na tę przygnębiającą i negatywną łatkę „rodziców samotnych”
. W symboliczny sposób można powiedzieć, że to, co robię i jak pracuję na co dzień, z samodzielnymi rodzicami, w tym również mój kurs online dla Samodzielnych Rodziców – stanowi pewien pomost, którym każdy rodzic może przejść od stanu „samotności”, do stanu „samodzielności”.


Cieszę się też, że ten temat jest też podejmowany w mediach. Zawsze, gdy jestem zapraszana do radia albo telewizji w charakterze coacha i samodzielnej mamy, cieszę się, że mogę o tym mówić głośno. Wielu osobom zmienia to po prostu optykę, gdy widzą, że nie muszą wchodzić w rolę samotnych. Zwykle dostaję również wiele ciepłych słów od innych rodziców. To bardzo miłe. Ale przede wszystkim potrzebne.


Z jakimi trudnościami – w Twojej ocenie, spotykają się rodzice samodzielnie wychowujący dzieci?


M. Gołda
: To dobre pytanie, a jednocześnie… temat-rzeka. Przede wszystkim, rodzice samodzielnie wychowujący dzieci mają te same problemy, co inni rodzice, z tym że często są one pomnożone przez dwa. To, co się w pełnych rodzinach dzieli się na dwoje, rodzice samodzielni muszą dźwignąć sami. Najtrudniej jest, gdy pracujesz, dziecko jest małe i zachoruje. Wtedy naprawdę ciężko nawet wyjść do warzywniaka. Takie przyziemne sprawy mogą wydawać się błahe dla otoczenia, ale bywa że naprawdę przytłaczają, kiedy uzbiera się ich cała masa. Albo gdy musisz być w dwóch miejscach równocześnie, np. na przeciągającym się spotkaniu w pracy i w szatni w przedszkolu, żeby zdążyć odebrać swoje dziecko. Niełatwo bywa z jedną pensją w domu, a alimenty – umówmy się – przeważnie to „wacikowe kwoty”.


Gdzie zatem szukać pomocy?


M. Gołda:
Osobiście, zachęcam samodzielnych rodziców, aby dawali sobie pomóc i korzystali z pomocy bliskich, życzliwych im osób. Nam, „samodzielnym”, często towarzyszy typowy zestaw przekonań o tym, że „musimy sami”. Guzik-prawda, nie musimy. Ja sama, długo do tego dochodziłam. Za długo… Gdy wreszcie poszłam po rozum do głowy, odetchnęłam z ulgą. Okazało się, że wokół jest mnóstwo osób skorych do udzielenia mi pomocy.


„Drodzy samodzielni rodzice, nie musimy być superbohaterami. Otaczajmy się życzliwymi, pomocnymi osobami i pozwólmy sobie skorzystać z pomocnej dłoni. Rozstanie to nie jest żadna kara i żadnej ceny spłacać nie musicie. Nie musicie się umęczać i zamęczać”


I jeszcze jedno. Zróbcie, ile się tylko da,a by jak najlepiej ułożyć relacje z drugim rodzicem dziecka. Będziecie mogli wspierać się wzajemnie i pomagać sobie w potrzebie. To jest nieocenione. Warto poświecić na ułożenie tych relacji naprawdę dużo czasu i energii, bo procentuje to w przyszłości. Ja np. pamiętam, jak mój były mąż przyjeżdżał do mnie do domu, by pomóc mi przy chorym synku, kiedy mały miał ospę i trzeba było szybko wysmarować go gencjaną. Pierwszych kilka kropek znosił dzielnie, ale kiedy trzeba było wysmarować 150 kropek po kolei, dostawał szału. Były mąż przyjeżdżał i razem smarowaliśmy go w ekspresowym tempie, na cztery ręce, tata na plecach, ja z przodu. Wtedy udawało się z tym uwinąć, zanim synek zdążył wpaść w czarną rozpacz. Do dziś jest tak, że oboje wiemy, że w razie potrzeby możemy na siebie liczyć. Do takiego podejścia trzeba dojrzeć. Ale warto, naprawdę. Od czego zacząć? Od uzmysłowienia sobie, że jesteśmy rodzicami dziecka, które oboje bardzo kochamy, a zatem gramy do jednej bramki. To jest ważniejsze niż animozje z przeszłości.


A zatem wiedzę na temat samodzielnego rodzicielstwa czerpiesz z własnych doświadczeń?


M. Gołda:
Oczywiście. To moje główne źródło inspiracji. Kolejnym, równie ważnym, są spotkania z innymi samodzielnymi rodzicami. Znam ich wielu, prywatnie i zawodowo. Od kilku lat organizuję warsztaty, prowadzę sesje, a teraz jeszcze stworzyłam ten kurs. Chciałam, by znalazło się w nim maksimum potrzebnych treści, ale wyselekcjonowanych, takich naprawdę istotnych. Udało się skondensować tę wiedzę do 8 modułów, z czego jeden moduł poświęcony jest zagadnieniom prawnym. Było to możliwe dzięki wielu latom własnych doświadczeń, praktyce i byciu blisko doświadczeń innych ludzi w podobnej sytuacji.


W czym według Ciebie, pomóc ma Twój kurs?


M. Gołda:
Ten kurs pomaga przede wszystkim uporządkować sprawy po rozstaniu. Oczywiście nie jest to kurs o tym, kto ma wziąć piekarnik, a kto pralkę, ale o tym, jak rozmawiać ze sobą, aby dojść do porozumienia w tych i innych kwestiach. Mój kurs kładzie duży nacisk na komunikację i relacje z innymi. To z kolei, przydaje się nie tylko do doskonalenia umiejętności rozmawiania ze skonfliktowanym z nami, byłym współmałżonkiem, ale także do wchodzenia w inne, nowe relacje w przyszłości.


Mówiąc po kolei, mój kurs ma pomóc rodzicom po rozstaniu ułożyć sobie w głowie różne sprawy. To kurs coachingowy. Pomaga więc z dystansu spojrzeć na wydarzenia w naszym życiu po to, by odkryć w nich szanse, które warto wykorzystać. Ten kurs uczy również, jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Można tu znaleźć mnóstwo praktycznych narzędzi, np. uważnego obchodzenia się z emocjami. Ponadto pomaga świadomie budować relację z dziećmi; wyjaśnia, jak pomóc im odnaleźć się po rozstaniu rodziców. Można się z niego dowiedzieć, jak poukładać sobie w głowie sprawy miłości, przyszłych relacji, patchworków itd. Pozwala też poznać osoby w podobnej sytuacji.


Oprócz ćwiczeń coachingowych kurs pełen jest różnych przykładów z życia wziętych. A na takich przykładach znacznie łatwiej coś przećwiczyć. Można uniknąć błędów i zainspirować się. I wreszcie – dzięki obecności prawnika w jednym z modułów tego kursu, można dowiedzieć się bardzo wiele o prawnych aspektach rozstania.


Czy uważasz że praca w domowym zaciszu, bez udziału specjalisty – terapeuty czy psychologa, może okazać się wystarczająca?M. Gołda:
Jestem o tym całkowicie przekonana. Gdybym nie była coachem, a terapeutą, to może odpowiedziałabym przecząco. Ale to kurs coachingowy, korzystający z metod coachingowych, oparty na coachingowych ćwiczeniach. Jest specjalnie zaprojektowany w ten sposób, by każdy, dosłownie każdy – mógł pracować z nimi samodzielnie. Ja nie wiem lepiej, co jest najlepszym wyjściem dla pani Kowalskiej; to pani Kowalska jest najlepszą ekspertką ds. swojego życia, nie jej coach. Ja tylko dostarczam narzędzi, które dopiero w rękach osoby zmotywowanej zaczynają działać. I wtedy potrafią zdziałać cuda. Ale to nie ja te cuda wyczarowuję. Ja inspiruję, prowadzę przez proces, wspieram. Cuda każdy ma swoje na taką skalę, na jaką się zaangażuje. Ponadto, praca w zaciszu domowym nie wymaga wychodzenia z domu. Samodzielny rodzic umie to docenić. Nie wymaga też nakładu środków takich, jak podczas indywidualnych sesji z coachem.


A dla dziecka? Jakie korzyści przynosi udział rodzica w Twoim kursie?


M. Gołda:
Trafne pytanie! Kurs przeznaczony jest oczywiście dla rodziców, ale dziecku, za pośrednictwem rodzica i zmiany jego zachowania, może również przynieść wiele korzyści. Porównałabym ten efekt do zaleceń, jakie dawane są rodzicom w samolocie – w razie gdyby ciśnienie w kabinie spadło, najpierw załóż maskę tlenową sobie, a dopiero potem dziecku.


Mówi się, że szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko. Dokładnie tak jest. W myśl tej zasady, można by dodać: „ogarnięty” po rozstaniu rodzic, to „ogarnięte” dziecko. Innymi słowy, kiedy my, dorośli, uporamy się z bólem po rozwodzie, nie będziemy przenosić go na dzieci. A o to przecież chodzi, prawda? Każdemu rodzicowi zależy na szczęściu dziecka i nie chce obarczać go swoimi problemami. W swoim kursie mówię o tym, jak to zrobić  i pokazuję, jak ćwiczyć to w domu. Omawiam też sporo sytuacji, które mogą spotkać samodzielnego rodzica, a z których on nawet nie zdaje sobie jeszcze sprawy. Dzięki temu, zmniejszamy wiele lęków. Ten kurs mówi też sporo o tym, jak budować relacje z dziećmi oparte na empatii. To z kolei wnosi do tej relacji więcej spokoju, cierpliwości i wdzięczności w życiu rodzinnym.


Skąd pomysł, aby zawrzeć w Twoim Kursie część poświęconą prawu rodzinnemu i opiekuńczemu?


M. Gołda:
Znowu – pomysł z życia wzięty. Pracując nad kursem, rozmawiałam z wieloma osobami. Na sesjach, warsztatach, które prowadzę, ale również podczas pogłębionych wywiadów z samodzielnymi rodzicami, które przeprowadzałam, aby lepiej zrozumieć, czego mogą oczekiwać w tego typu kursie. „Przydałoby się w tym kursie jakieś wsparcie prawne”, słyszałam od nich. To dzięki ich zbiorowej mądrości pojawił się ten wątek. Jako coach nie chciałam wchodzić w buty prawnika, zaprosiłam więc do współpracy kogoś, kto zna się na tym lepiej, Jednocześnie postawiłam na osobę, którą znam i wiem, że ma świetne podejście do ludzi, mec. Dagmarę Jagodzińską.


W jaki sposób można zapoznać się z Kursem?M. Gołda:
To, czy kurs może nam się przydać, czy jest czymś, co faktycznie nas interesuje, możemy łatwo sprawdzić na stronie samego kursu www.samodzielnirodzice.com. Na stronie znajdują się szczegóły tego, co obejmuje kurs i jak można z niego skorzystać. Pragnę, aby kurs ten, okazał się na tyle trafny i pomocny, żeby każdy samodzielny rodzic mógł wracać do niego po wielokroć i wyciągąć z niego jak najwięcej korzyści dla siebie i swojego dziecka. Tego właśnie życzę wszystkim Samodzielnym rodzicom.

0

Rodzina
Mama umarła około 5 lat temu, jako wdowa. Ja, moja siostra i brat dokonaliśmy po niej stwierdzenia nabycia spadku. W skład spadku po mamie wchodził nasz rodzinny dom z ogrodem. Dom ten, stanowił majątek odrębny mamy z okresu sprzed małżeństwa z naszym ojcem. Siostra przebywa za granicą, brat mieszka 200 km od miejsca położenia nieruchomości spadkowej. W okresie ostatnich lat to ja, zamieszkiwałam w dalszym ciągu w domu rodzinnym i czyniłam na niego nakłady – naprawa dachu, wykonanie parkingu, ocieplenie, wymiana okien i inne. Aktualnie chcemy dokonać działu spadku po mamie. Czy mogę liczyć na rozliczenie swoich nakładów?


ODPOWIEDŹ: Nakłady jednego ze spadkobierców, poczynione na rzecz wchodzącą w skład spadku (np. nieruchomość spadkową) podlegać będą rozliczeniu w postępowaniu o dział spadku.


Sąd ustala skład i stan spadku według chwili jego otwarcia (czyli śmierci spadkodawcy), natomiast wartość według cen w chwili dokonywania działu (uchwała SN z 27 września 1974 r., sygn. III CZP 58/74).

Po 1. Należy ustalić zatem co konkretnie wchodzi w skład spadku i jaka jest orientacyjna wartość poszczególnych składników majątku spadkowego. W przypadku zadanego mi pytania, mowa tu o nieruchomości spadkowej. Należy więc ustalić: – stan, w jakim nieruchomość ta, znajdowała się w chwili otwarcia spadku – śmierci spadkodawcy; – wartość nieruchomości w stanie, o którym mowa wyżej – według aktualnej wyceny rynkowej. Jak ustalić to w praktyce? Załóżmy że w dacie śmierci spadkodawczyni (w roku 2012) dom mieszalny przy ul. X, składał się tylko z pierwszego piętra. Po śmierci spadkodawczyni, w latach 2013-2017 dobudowano jeszcze jedną kondygnację. Wycenie, niezbędnej z perspektywy działu spadku, podlegać będzie zatem wyłącznie pierwsza kondygnacja budynku (stan istniejący w chwili śmierci spadkodawcy). Do wyceny tak opisanego „stanu” nieruchomości, zastosować należy ceny aktualne w dacie działu spadku.

Po 2. Należy ustalić orientacyjną wartość nakładów poczynionych na majątek spadkowy. Stosownie do art. 686 k.p.c., w postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o wzajemnych roszczeniach między współspadkobiercami z tytułu poczynionych na spadek nakładów. Zgodnie z kolei z art. 1035 kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Zgodnie natomiast z art. 207 kodeksu cywilnego pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Co to oznacza w praktyce? Autorka pytania podkreśla, iż na nieruchomość spadkową poczyniła szereg nakładów koniecznych czyt. niezbędnych dla utrzymania budynku w stanie niepogorszonym, zdatnym do prawidłowego jego używania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem – „naprawa dachu, wykonanie parkingu, ocieplenie, wymiana okien i inne”. Warto pamiętać, iż począwszy od chwili śmierci spadkodawcy, spadkobiercy wchodzą w ogół praw i obowiązków zmarłego. Jeśli jest ich kilku, powstaje między nimi swoista „wspólność” majątkowa. Spadkobiercy wchodzą więc także we wspólne prawa własności rzeczy przynależących do spadku – jak ma to miejsce w przykładzie wskazanym w pytani. Autorka pytania oraz jej rodzeństwo, weszli we współwłasność nieruchomości spadkowej pozostają w niej do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia o dziale spadku lub dokonania tego działu w sposób umowny. Tymczasem, przepisy o współwłasności wskazują, iż każde ze współwłaścicieli rzeczy zobligowany jest ponosić ciężary związane z rzeczą. Czyni to w stosunku odpowiadającym wielkość przysługujących mu udziału we współwłasności. Reasumując, Autorka pytania będzie zatem uprawniona do dochodzenia od pozostałych spadkobierców, rozliczenia z tytułu poniesionych przez Nią nakładów. Może więc domagać się od nich zwrotu w częściach odpowiadających wielkości przysługujących im udziałów we współwłasności – w tym wypadku po 1/3.

Po 3. Ogranicz się do szacunku wartości składników majątkowych wchodzących do spadku oraz wartości nakładów. Szczegółowego wyliczenia wartości składników majątkowych wchodzących do spadku oraz wartości nakładów dokona bowiem biegły sądowy powołany przez Sąd. Składając wniosek o dział spadku podaj więc orientacyjną, wartość rynkową, jaką sam, uważasz za realną bądź prawdopodobną. Pozwoli ona Sądowi powziąć wstępną informację o tym, jaka jest wartość przedmiotu sprawy, jakie rozliczenie i w jakim stosunku proponujesz.

Pozdrawiam,

Adwokat Dagmara Jagodzińska


sprawy spadkowe bielsko, spadki bielsko, adwokat od spadków bielsko, adwokat spadki czechowice, kancelaria spadkowa, bielsko prawo spadkowe, adwokat w sprawach spadkowych bielsko, adwokat w sprawach spadkowych czechowice, nakłady na spadek, rozliczenie nakładów w spadku, dział spadku bielsko, adwokat dział spadku bielsko, adwokat dział spadku czechowice

0

Rodzina

Na potrzeby niniejszego artykułu nazwijmy ją Olgą. Przez łzy rozpoczęła opowiadać swoją historię:

Ojciec nigdy nie był mi bliski. Kiedy ja i siostra byłyśmy jeszcze dziećmi, zadbał o to, aby wspomnienia z rodzinnego domu stały się dla nas prawdziwym koszmarem. Pamiętam jak pił i bił mamę, wszczynając celowo awantury pod wpływem alkoholu. Dziś wiem, że mama miała już wówczas świadomość, że zdradza ją na potęgę. Kiedy miałam 8 lat stanął na korytarzu z walizką i obiecując, że między nami nic się nie zmieni – wyprowadził się do swojej kochanki. Niestety i tego nie było mu zadość. Gdy upijał się w sztok przychodził czasem nocami i kopał po drzwiach naszego mieszkania. Wyzywał wówczas mamę nie zważając na uwagi sąsiadów. Zresztą, któż miał ochotę zwracać mu uwagę? Każdy bał się jego agresji jak ognia. Był nieobliczalny. Pamiętam gdy podczas jednej z tych nocnych eskapad celowo włożył nam w dzwonek zapałkę, aby zaciął się i dzwonił bez ustanku, nie dając nam zasnąć. Żadna z nas przez półtora godziny nie wyszła, żeby go wyłączyć. Każda bała się, że ojciec ukrył się w ciemnościach korytarza…


Pani Olga na lata straciła kontakt z ojcem. W międzyczasie z trudem ukończyła studia i rozpoczęła pracę. Wzięła ślub, na kredyt wraz z mężem kupiła małe mieszkanko na przedmieściach. Swojemu dziecku postanowiła zapewnić godziwe i uczciwe utrzymanie. Kilkakrotnie widywała jeszcze ojca na ulicy, każdorazowo jednak unikając bezpośredniej konfrontacji i uciekając na drugą stronę ulicy, w obawie przed kolejnym atakiem agresji. Choć ojciec nie dążył do nawiązania z nią kontaktu, po latach – w jego imieniu odezwała się do Olgi… Opieka Społeczna. Lokalny MOPS oświadczył kobiecie, że jej ojca umieszczono w domu pomocy osobom starszym. Z uwagi na fakt, iż nie posiadał on jednak żadnych oszczędności, ciężar utrzymania ojca spoczął na Oldze. MOPS zażądał od kobiety stawienia się do jego placówki w celu zawarcia ugody o pokryciu kosztów utrzymania.


CZY WARTO PÓJŚĆ NA UGODĘ Z MOPS?


Tym podobne historie zdarzają się nagminnie. Dla dorosłych już osób, które przepracowały trudny i bolesny okres dzieciństwa, konieczność łożenia na utrzymanie rodziciela, winionego nierzadko za jego zrujnowanie, bywa wyjątkowo krzywdząca. Godzi także w ich najbliższych, odejmując im godziwe środki utrzymania, a konto osoby często całkowicie dla nich obcej.


Działania MOPS zmierzające do pozyskania środków służących pokryciu kosztów utrzymania pensjonariusza (w tym wypadku – alimentowanego rodzica) rozpoczynają się najczęściej od propozycji zawarcia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej ugody, w której strony polubownie miałyby uregulować wysokość miesięcznych kosztów z tym związanych. Do zawarcia przedmiotowej ugody mamy jednak „prawo”. Możemy więc również odmówić jej zawarcia lub zwyczajnie zaniechać udzielenia odpowiedzi. Konsekwencją tak opisanego stanu rzeczy, pozostawało będzie najpewniej wydanie przez Kierownika MOPS decyzji o nałożeniu na nas obowiązku uiszczenia opłaty za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej.


GDZIE SZUKAĆ POMOCY?


Wiele osób w chwili otrzymania z MOPS informacji o nałożeniu na nich obowiązku pokrywania kosztów pobytu „rodzica marnotrawnego” w DPS, wyjścia z sytuacji poszukuje na gruncie przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, wytaczając powództwo o ustalenie sprzeczności obowiązku alimentacyjnego z zasadami współżycia społecznego w trybie art. 1441 Kro. To droga donikąd. Okazuje się bowiem, iż nawet uzyskanie prawomocnego wyroku ustalającego sprzeczność obowiązku alimentacyjnego z ogólnie przyjętymi w tej mierze normami sprawiedliwości społecznej nie chroni nas od obowiązku pokrywania naliczonych kosztów.


Okoliczność ta, powodowana jest faktem, iż kwestie finansowania kosztów przypadających na rzecz DPS-ów w istocie nie stanowią przedmiotu prawa alimentacyjnego, samo świadczenie nie jest natomiast świadczeniem alimentacyjnym sensu stricto i nie podlega normowaniu na gruncie przepisów KRO. Rzecz reguluje bowiem odrębna ustawa: Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. (Dz. U. z dn. 16 stycznia 2015r., poz. 163) i to właśnie na jej gruncie winniśmy poszukiwać ewentualnego wyjścia z tej patowej sytuacji.


KIEDY MOŻEMY ZWOLNIĆ SIĘ OD OBOWIĄZKU POKRYWANIA KOSZTÓW POBYTU W DPS?


Jak wynika z treści art. 64 Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. (Dz. U. z dn. 16 stycznia 2015r., poz. 163), Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.


Najczęstszą i najobszerniejszą grupą przypadków pozostają okoliczności określone w pkt 2. Mowa tu o szczególnych okolicznościach, których uwzględnienie, dopuszcza możliwość zwolnienia osoby potencjalnie zobowiązanej, od obowiązku pokrywania kosztów utrzymania rodzica w dps.


W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności związanych z sytuacją życiową osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty – organ dokonuje oceny tych okoliczności zgodnie z wymaganiami art. 7 k.p.a., tzn. mając na względzie nie tylko słuszny interes osoby wnioskującej o zwolnienie, ale także interes społeczny. Określenia „w szczególności” oraz „zwłaszcza” oznaczają, że lista przesłanek uzasadniających zwolnienie z art. 64 pkt 1-4 jest listą przykładową. Także inne usprawiedliwione okoliczności faktyczne, których brak w art. 64, mogą spowodować uwzględnienie żądania zwolnienia od opłaty z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej.


Oceniając fakt występowania po naszej stronie wspomnianych okoliczności szczególnych, MOPS lub rozpoznające odwołanie od Decyzji Kierownika MOPS-u Samorządowe Kolegium Odwoławcze, najczęściej brać będzie pod uwagę sytuację materialną osób zobowiązanych do opłaty. Im korzystniej wypadamy więc pod względem słupków przychodu, tym mniej korzystnie wpływa to na potencjalny obowiązek pokrywania przez nas kosztów utrzymania osoby „bliskiej” w dps. Co znamienne jednak, nawet w przypadku zadowalających dochodów zobowiązanego, istnieje szansa uchylenia się od wspomnianego obowiązku, z uwagi na szczególną sytuację rodzinną.


Zgodnie z sentencją Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2011r., VII SA/Wa 647/11, „okoliczności dotyczące sytuacji rodzinnej, majątkowej nie mają znaczenia dla ustalenia obowiązku ponoszenia opłaty przez zobowiązanego. Mogą natomiast stanowić podstawę do wydania przez organ administracji rozstrzygnięcia o zwolnieniu z obowiązku ponoszenia w całości lub części ustalonej opłaty na podstawie art. 64 u.p.s.”.


KIEDY PRZYSTĄPIĆ DO WALKI?


Odpowiedź jest prosta – jak najszybciej. Najlepiej podnosić więc stosowne argumenty już na etapie odpowiedzi na propozycję MOPS co do zawarcia ugody. Na wypadek wydania przez Kierownika MOPS-u decyzji dla nas niekorzystnej, tożsamą argumentację warto podnosić także w odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Co znamienne, wbrew pesymistycznym nastrojom towarzyszącym sprawie, w przypadkach, w których rzecz dotyczyła rodziców istotnie naruszających w przeszłości obowiązki rodzinne, zapadały już korzystne rozstrzygnięcia. Do pozytywnie zakończonych przypadków zaliczyć należy sprawę Pana M. K., który tocząc bój z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowie Świętokrzyskim i angażując w tę walkę środki masowego przekazu, uzyskał w pełni korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Przypadek ten nie pozostaje odosobniony.

Pozdrawiam,

Adwokat Dagmara Jagodzińska

władza rodzicielska, alimenty bielsko, rozwód, bielsko, adwokat, prawo rodzinne bielsko, kancelaria adwokacka, adwokat od rozwodów, adwokaci od rozwodów, prawo rodzinne bielsko, kontakty z dzieckiem, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, kontaktyzdzieckiembielsko, sprawyrodzinneadwokatbielsko

 

0

Małżeństwo, Rodzina
„Intercyza”, dla jednych – oczywisty przejaw braku zaufania do partnera, dla innych słuszna forma zabezpieczenia majątkowego na „wszelki wypadek”. Niezależnie jednak od naszego stosunku do majątkowych umów małżeńskich, nie można zaprzeczyć, iż umowy te zyskują w Polsce na popularności. Być może słusznym pozostaje zarzut, iż ich powodzenie wynika często z asekuranckiego i do bólu zracjonalizowanego podejścia dzisiejszych partnerów do łączących ich relacji. W mojej opinii wynika ono jednak przede wszystkim ze zwiększającej się szczęśliwie świadomości, iż nie jesteśmy już skazani na wspólność majątkową małżeńską i wszelkie, niekoniecznie bezpieczne dla nas, konsekwencje majątkowe z niej wynikające.

I. Czym jest intercyza?
Intercyza to umowa małżeńska majątkowa, zawierana wyłącznie w formie aktu notarialnego. Może być zawarta przed, jak i po zawarciu związku małżeńskiego.

II. Jakie ustroje majątkowe można wprowadzić w stosunkach małżeńskich przy pomocy intercyzy? Pamiętajmy, iż w polskim systemie prawnym rozróżniamy 4 ustroje majątkowe małżonków – jeden ustawowy (stosowany automatycznie z mocy ustawy) i trzy umowne (wprowadzane świadomą decyzją małżonków o zawarciu stosownego aktu notarialnego).

Ustrój ustawowy – to wspólność majątkowa małżeńska, zwana dalej ustrojem wspólności.

Ustroje umowne – to:

1. Ustrój rozszerzonej wspólności majątkowej małżeńskiej, zwany dalej rozszerzoną wspólnością;

2. Ustrój ograniczonej wspólności majątkowej małżeńskiej, zwany dalej ograniczoną wspólnością;

3. Ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej, zwany dalej rozdzielnością Jeśli w dniu ślubu małżonkowie nie posiadają ważnie zawartej intercyzy, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, z mocy ustawy objęci zostają automatycznym działaniem ustroju wspólności (o wspólności majątkowej małżeńskiej jako ustroju ustawowym opowiemy w odrębnym artykule, dziś zajmijmy się ustrojami umownymi).

Zawarcie intercyzy przed ślubem uchroniłoby ich zatem od automatycznego podlegania wspomnianemu, ustrojowi wspólności. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie późniejszej rezygnacji z ustroju wspólności, poprzez zawarcie intercyzy w okresie trwania ich małżeństwa. Dzięki tak zawiązanej umowie małżeńskiej majątkowej – małżonkowie w drodze świadomego wyboru, będą mogli zadecydować o zastosowaniu w swych stosunkach, jednego z trzech ustrojów umownych.

III. Na czym polegają ustroje umowne? Dla lepszego zobrazowania istoty trzech wymienionych wyżej ustrojów umownych, wyobraźmy sobie trzy obszary majątku: Obszar I – należy do pierwszego z małżonków, Obszar II – do drugiego z nich, Obszar III – jest obszarem wspólnym. Standardowo – czytaj wg. ustroju wspólności ustawowej, Obszar I i II (majątki osobiste każdego z małżonków oddzielnie) obejmowałyby wszystko to, co małżonkowie nabyli przed zawarciem małżeństwa, a dodatkowo także m.in. darowizny, spadki lub zapisy nabyte przez każdego z nich (o ile darczyńca lub zmarły spadkodawca nie zastrzegli, że ich wolą pozostawało darować coś obojgu małżonkom), dalej także odszkodowania za szkody na ciele, nagrody za osobiste osiągnięcia każdego z małżonków, dochody z praw autorskich itp. Wymienione tu przedmioty w typowym ustroju wspólności należałyby do każdego z małżonków z osobna. Każdy z nich także zachowałby prawo do samodzielnego rozporządzania nimi bez zgody drugiego z współmałżonków. W ustroju wspólności Obszar III (wspólny), obejmowałby natomiast wynagrodzenie za pracę. lub dochody z działalności zarobkowej każdego z małżonków dochody z funduszy powierniczych oraz dochody ze składników majątku wspólnego (np wspólnego sklepu lub warsztatu prowadzonego przez małżonków).

W ustroju rozszerzonej wspólności majątkowej – do Obszaru nr III (czyt. majątku wspólnego im obojgu) małżonkowie „dokładają” dodatkowe składniki swych majątków osobistych.

Przykład: Jan przed ślubem z Małgorzatą otrzymał od rodziców działkę zabudowaną domem mieszalnym. Działka i dom stanowiły majątek osobisty Jana, zarówno przed ślubem, jak i po zawarciu małżeństwa (zgodnie z opisaną już wyżej zasadą – w typowym, startowym ustroju wspólności, to co nabyte przed ślubem, należy do każdego z małżonków z osobna!). Małgorzata czuła się jednak niekomfortowo z mieszkaniem „u Jana”. Jan postanowił włączyć dom wraz z działką do wspólnej puli majątku obojga małżonków. Jan i Małgorzata zawarli u notariusza intercyzę rozszerzającą wspólność ustawową.

W ustroju ograniczonej wspólności majątkowej – z Obszaru nr III (czyt. majątku wspólnego małżonków) odejmujemy określone składniki i dodajemy je do majątku osobistego jednego z nich (odpowiednio do Obszaru nr I lub II).

Przykład: Anna i Michał nabyli dom letniskowy wraz z działką górską za czasów małżeństwa. Michał zmuszony jest wyjechać za granicę w celach zawodowych, na dłuższy czas. Chciałby zabezpieczyć Annę finansowo na czas jego nieobecności. Postanawia więc „zrezygnować” ze swojego udziału we współwłasności domku wraz z działką na rzecz Anny i uczynić ją, ich wyłączną właścicielką. Anna i Michał zawieraj w tym celu u notariusza umowę ograniczonej wspólności majątkowej.

W ustroju rozdzielności majątkowej – Obszar nr III (wspólnych składników majątku obojga małżonków) przestaje istnieć. Istnieją tylko Obszary I i II,  każdy z małżonków posiada na wyłączność swą własną pulę majątku i sam tylko za nią odpowiada.

Przykład: Ela i Jacek są małżeństwem od 7 lat. Ostatnio ich pożycie przestało układać się prawidłowo. Ela obawia się, że jej małżeństwo z Jackiem może nie przetrwać tej próby. Nadto, otrzymuje co i rusz informacje o ty, iż Jacek trwoni ich małżeńskie pieniądze i zaciąga drobne pożyczki na własne cele. Ela chce uchronić się od konsekwencji finansowych braku odpowiedzialności Jacka i zabezpieczyć na przyszłość. Nakłania Jacka na zawarcie umowy rozdzielności majątkowej.

IV. Konsekwencje zawarcia intercyzy: Wśród typowych konsekwencji zawarcia umowy majątkowej przez małżonków, wymienić można:

– w przypadku ograniczenia wspólności majątkowej – brak odpowiedzialności małżonka za składniki, które przeszły z majątku wspólnego do majątku osobistego drugiego z małżonków (np dom, samochód) – o ile jednak w chwili zawierania umowy strony nie widziały już o wierzycielu, który dochodzi spłaty zadłużenia obciążającego ten składnik (czynność ta nie może być podjęta z pokrzywdzeniem wierzyciela, w przeciwnym razie zostanie uznana za bezskuteczną w stosunku do niego);

– w przypadku rozdzielności – brak jakiejkolwiek odpowiedzialności majątkowej jednego z małżonków za składniki wchodzące do majątku osobistego drugiego z małżonków (z zastrzeżeniem interesu wierzyciela o którym mowa wyżej);

– w przypadku rozszerzenia wspólności majątkowej – powstanie odpowiedzialności małżonka za składniki, które przeszły z majątku osobistego drugiego z małżonków do majątku wspólnego obojga spośród nich;

Pozdrawiam,

Adwokat Dagmara Jagodzińska

rozwód, bielsko, adwokat, darowizna, nakłady, podział majątku, prawo rodzinne bielsko, kancelaria adwokacka, adwokat od rozwodów, adwokaci od rozwodów, prawo rodzinne bielsko

1

Dziecko, Rodzina
Teściowa – dla jednych pozytywnie kojarzony synonim „drugiej matki”, dla innych – żywe potwierdzenie zasady, zgodnie z którą „matkę ma się tylko jedną”… Niezależnie jednak od Twojego osobistego stosunku do tej kwestii, nie możesz przemilczeć faktu, iż w większości przypadków Twoja osobista teściowa – jest również babcią Twojego dziecka.

Z tej właśnie przyczyny warto przypomnieć, iż z mocy uregulowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, babci dziecka przysługują określone obowiązki oraz prawa względem wnuka, w tym w szczególności prawo do kontaktu z wyżej wymienionym. W sytuacji więc, w której rodzice dziecka bezpodstawnie uniemożliwialiby lub poważnie utrudniali jego dziadkom kontakty z małoletnim, sąd opiekuńczy może zakazać im takiego postępowania i uregulować samodzielnie sposób utrzymywania osobistych kontaktów dziadków z wnukiem. Nie dzieje się to jednak z urzędu.

Potrzebny jest w tej mierze formalny wniosek dziadków o ustalenie kontaktów z małoletnim. Wniosek ten, złożony do właściwego sądu opiekuńczego zainicjuje postępowanie zmierzające do wiążącego ustalenia przez sąd szczegółowego harmonogramu spotkań wyżej wymienionych. Przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, sąd opiekuńczy winien dokonać jednak szczegółowej analizy stosunków panujących w danej rodzinie.

Jeśli zatem na podstawie zebranych w sprawie dowodów sąd ustaliłby, że pomiędzy dziadkami, a rodzicami dziecka występuje ewidentny konflikt, a dziadkowie ci, dezorganizują prawidłowy kierunek wychowania dziecka, np. poprzez to, iż kwestionują autorytet jego rodziców, podważają ich decyzje wychowawcze, nastawiają dziecko przeciwko jego rodzicom itp. – sąd opiekuńczy zachowuje prawo do oddalenia wniosku dziadków o ustalenie kontaktów z wnukiem. W najbardziej skrajnych przypadkach, sąd ten może nawet zakazać dziadkom osobistej styczności z dzieckiem z uwagi na prawidłowy rozwój psychofizyczny wyżej wymienionego.

Pozdrawiam,

Adwokat Dagmara Jagodzińska

alimenty bielsko, rozwód, bielsko, adwokat, prawo rodzinne bielsko, kancelaria adwokacka, adwokat od rozwodów, adwokaci od rozwodów, prawo rodzinne bielsko, kontakty z dzieckiem, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, kontaktyzdzieckiembielsko, sprawyrodzinneadwokatbielsko

0

Rodzina
Świadczenia alimentacyjne na rzecz uprawnionego alimentacyjnie nie zawsze wykonywane jest w sposób prawidłowy. Wśród przypadków braku należytej realizacji obowiązku alimentacyjnego wyróżnić należy trojakiego rodzaju sytuacje:

A. do pierwszej grupy zaliczyć należy przypadki, w których obowiązek alimentacyjny nie został jeszcze uregulowany prawomocnym orzeczeniem sądu (ewentualnie orzeczeniem nieprawomocnym, któremu nadano rygor natychmiastowej wykonalności);

B. do drugiej – należą sytuacje, w których zasądzone tak opisanym tytułem wykonawczym alimenty, nie są wykonywane w sposób regularny, w pełnej wysokości, w terminach i sposobach ku temu przewidzianych;

C. do trzeciej z kolei grupy zalicza się przypadki, w których brak alimentowania uprawnionego, przybiera charakter świadomie uporczywy i długotrwały. Poniżej postaramy się więc pokrótce wskazać stosowne rozwiązania prawne dla każdego z opisanych zagadnień. Należy jednak pamiętać, że obowiązek alimentacyjny, o którym mowa będzie w dalszej części artykułu dotyczy nie tylko obowiązku alimentacyjnego rodzica względem małoletnich dzieci, ale i: – pozostałych wstępnych względem zstępnych (np. dziadków względem wnuków); – zstępnych względem wstępnych (np. dzieci względem rodziców, wnuków względem dziadków) – małżonków pozostających w separacji/byłych małżonków zobowiązanych do alimentowania siebie nawzajem, – rodzeństwa zobowiązanego do wzajemnej alimentacji z uwagi na stan niedostatku u jednego z braci lub sióstr.

Ad: A. Orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym na drodze sądowej: Jeśli obowiązek alimentacyjny nie został jeszcze uregulowany w drodze stosownego orzeczenia sądu, uprawniony odczuwa praktyczną potrzebę ustabilizowania swej sytuacji materialno-prawnej, a pomiędzy uprawnionym i potencjalnie zobowiązanym do alimentacji brak porozumienia co do istnienia obowiązku świadczeń, ich zakresu, sposobu oraz terminu płatności – uprawniony ma prawo wytoczyć pozew o zasądzenie alimentów na jego rzecz. Szczegółami tak opisanego powództwa zajmiemy się w odrębnej publikacji. W tym miejscu warto jedynie zaznaczyć, iż uzyskanemu w ten sposób orzeczeniu, sąd nadaje z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności – w zakresie, w jakim wyrok ten dotyczyć miał alimentów, których termin płatności przypadać miał po dacie orzekania w sprawie. W zakresie pozostałych, zaległych świadczeń alimentacyjnych, należnych za okresy poprzedzające datę wydania wyroku w sprawie, sąd nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności tylko co do świadczeń przypadających za okres maksymalnie trzech miesięcy licząc wstecz od daty orzekania.

Ad: B. Przymusowa egzekucja świadczeń alimentacyjnych: Druga grupa przypadków nieprawidłowej alimentacji uprawnionego dotyczy sytuacji, w których pomimo uprzedniego wydania w stosunku do uprawnionego orzeczenia sądowego, zasądzającego na jego rzecz  świadczenie alimentacyjne w konkretnej wysokości (płatne w określony sposób, w ściśle określonych ku temu terminach płatności), świadczenie to nie jest dostarczane mu przez zobowiązanego w sposób regularny. Przypadki te obejmują więc sytuacje, w których osoba zobowiązana do alimentacji uiszcza świadczenia alimentacyjne po terminach płatności, czyni to w niepełnej wysokości lub też realizuje swój obowiązek w przysłowiową „kratkę”, w zależności od miesiąca, wpłacając lub nie dokonując na poczet uprawnionego wpłaty zasądzonej mu należności alimentacyjnej. Rozwiązaniem dla tego typu przypadków pozostaje skierowanie prawomocnego tytułu wykonawczego (wyroku sądu zasądzającego świadczenie alimentacyjne opatrzonego klauzulą wykonalności) do komornika sądowego, celem przymusowej egzekucji obowiązku alimentacyjnego od osoby zobowiązanej. Wszczęcie tak opisanej egzekucji spowoduje bowiem, iż niezależnie od woli zobowiązanego, odtąd to komornik dokonywał będzie pobrania świadczenia w pełnej należnej kwocie i przewidzianym ku temu terminie.

Ad: C. Przestępstwo niealimentacji:
Rozwiązanie zaprezentowane w punkcie B ogranicza się do zneutralizowania negatywnych skutków nieprawidłowej realizacji obowiązku alimentacyjnego, poprzez zapewnienie uprawnionemu skutecznego, terminowego dostarczania środków utrzymania, pobieranych za pośrednictwem organu egzekucyjnego. W rzeczywistości więc także w sytuacjach opisanych w ramach grupy trzeciej (w których uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego posiada charakter uporczywy i trwały) rozwiązanie to nadal pozostaje aktualne. Nasilenie zjawiska niealimentacji powodujące, iż brak należytego wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego przybiera w konkretnym przypadku cech uporczywości oraz trwałości, otwiera jednak dodatkowe możliwości działania. Mowa tu o możliwości złożenia przez uprawnionego lub jakąkolwiek inną osobę zainteresowaną prawidłowym dostarczeniem mu środków utrzymania – zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji. Tak też zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego: kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Na wstępie warto jednak wskazać, iż rozwiązanie zaprezentowane w tej części artykułu znajduje zastosowanie zarówno w przypadku obowiązku alimentacyjnego stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu rodzinnego, jak i obowiązku nieuregulowanego w sposób formalny, a wynikającego wprost z ustawy. Innymi słowy, dla stwierdzenia przez sąd karny uchylania się od obowiązku alimentacyjnego wynikającego z ustawy, nie jest konieczne wydanie orzeczenia sądowego ustalającego taki obowiązek.

Kto może popełnić przestępstwo niealimentacji?

Należy pamiętać, iż przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk posiada charakter indywidualny. W przeciwieństwo do przestępstw powszechnych (których sprawcą może być każdy człowiek zdolny do odpowiedzialności karnej – który osiągnął wiek odpowiedzialności karnej i nie jest osobą niepoczytalną), przestępstwa indywidualne wystąpić mogą tylko wówczas, gdy popełnione są przez sprawców spełniających odpowiednie warunki lub posiadających określone cechy kwalifikujące. Tak też, sprawcami przestępstwa niealimentacji mogą być wyłącznie osoby zobowiązane do realizacji obowiązku alimentacyjnego na rzecz konkretnego uprawnionego do alimentacji. Nie ma jednak znaczenia czy obowiązek ten ciąży na zobowiązanym alimentacyjnie z mocy ustawy czy też z mocy orzeczenia sądu.

Kiedy niealimentacja jest przestępstwem?

Dla przyjęcia wniosku o wypełnieniu przez osobę zobowiązaną alimentacyjnie, znamion przestępstwa niealimentacji z art. 209 kk, spełnione zostać muszą jednocześnie następujące przesłanki:

1. Sprawcą jest osoba zobowiązana alimentacyjnie – z mocy ustawy lub orzeczenia sądu;

2. Nienależyta, nieterminowa, niekompleksowa realizacja obowiązku alimentacyjnego posiada charakter „uporczywej”;


3. Sprawca „uchyla się” od łożenia na utrzymanie uprawnionego, pomimo że ma ku temu realne możliwości;


4. Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacji naraziło uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

O cechach jakimi charakteryzuje się sprawca przestępstwa niealimentacji wypowiedziano się powyżej, poniżej – przejdziemy zatem do omówienia ustawowych znamion opisujących działanie sprawcy czynu zabronionego z art. 209 kk.

„Uporczywość” niealimentacji – psychiczne nastawienie sprawcy przestępstwa:

Warunkiem zaistnienia przestępstwa niealimentacji pozostaje uporczywość działania sprawcy. Sprawca musi jednak działać w zamiarze bezpośrednim tj. „chcieć” doprowadzić do nieprawidłowej realizacji obciążającego go obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby. Pojęcie uporczywości zawiera zarówno wielokrotność uchylania się od wykonania powinności, jak i świadomość niweczenia tym możliwości osiągnięcia stanu założonego przez prawo (postanowienie SA w Krakowie z 13 grudnia 2000 r., II AKz 289/00, KZS 2000, nr 12, poz. 28). Innymi słowy, dla przyjęcia wniosku o przestępczym charakterze działania sprawcy, stwierdzić należy, iż: – brak realizowania przez zobowiązanego na rzecz uprawnionego alimentacyjnie – obowiązku łożenia na jego utrzymanie, trwa przez pewien dłuższy czas (co najmniej trzy miesiące); – brakowi temu towarzyszy świadomość sprawcy co do tego, iż zachowaniem swoim niweczy stan zgodny z obciążającym go obowiązkiem alimentacyjnym, kolokwialnie mówiąc –unika łożenia na utrzymanie uprawnionego „z premedytacją”, np. pomimo wszczęcia egzekucji cywilnej, przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych itp. porzuca dotychczasowe intratne stanowisko lub zmienia go słabiej płatne, nie podejmuje pracy zarobkowej, często zmienia miejsce pobytu w celu udaremnienia egzekucji cywilnej.

„Uchylanie się” – długotrwały brak realizacji obowiązku pomimo obiektywnej możliwości jego wykonania:


Pod pojęciem „uchylania się” sprawcy od alimentacji uprawnionego, rozumieć należy umyślne nie wykonywanie przez sprawcę tego, co powinno, a co najważniejsze – mogło było zostać wykonane. Należałoby zatem wykazać oskarżonemu, że z uzyskiwanych w okresie niealimentowania uprawnionego – dochodów, mógł chociaż część dochodów (po odliczeniu kosztów własnego utrzymania) przeznaczyć na spłatę alimentów albo też miał możliwość osiągania dochodów wyższych, czego z przyczyn od siebie zależnych nie czynił (wyrok SA w Łodzi z 18 stycznia 2001 r., II AKa 241/2000, Prok. i Pr. 2002, nr 9, poz. 20). Nie może być więc mowy o zaniechaniu, a tym samym też o uchylaniu się w sytuacji, gdy zobowiązany do alimentów nie łoży ich wobec braku możliwości zarobkowania np. jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i nie otrzymuje żadnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Przykład nr 1: Pan Marcin zobowiązany jest do alimentowania córki Natalii pochodzącej ze związku Pana Marcina z byłą małżonką –Aleksandrą. W wyroku rozwodowym orzekającym o rozwiązaniu małżeństwa wyżej wymienionych, sąd zasądził od Marcina na rzecz małoletniej, świadczenie alimentacyjne w kwocie 450,00 zł miesięcznie, płatnych do 10-go każdego miesiąca. Do marca 2014r. Pan Marcin uiszczał świadczenie alimentacyjne na rzecz córki regularnie, w pełnej wysokości. Początkiem kwietnia uległ jednak wypadkowi, przez który musiał zrezygnować z dotychczasowej pracy. W obecnym stanie zdrowia nie może jednak znaleźć kolejnego zatrudnienia. W lipcu 2014r. Aleksandra złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.Prokuratura umorzyła postępowanie przygotowawcze przeciwko Panu Marcinowi, wskazując w uzasadnieniu postanowienia, iż brak alimentacji uprawnionej w okresie wyżej wskazanym, nie stanowił świadomej decyzji Marcina (przez co nie wypełnia przesłanki psychicznego nastawienia do niealimentacji) i wynikał z braku obiektywnej możliwości alimentowania małoletniej.

Narażenie na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych:

Ostatnią z przesłanek przestępstwa niealimentacji pozostaje wywołanie przez sprawcę określonego skutku. Skutek ten polega na spowodowaniu po stronie uprawnionego do alimentacji stanu niebezpieczeństwa niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Pojęcie „podstawowych potrzeb” uprawnionego wymaga indywidualnej kwalifikacji – w zależności od konkretnego przypadku. Najczęściej jednak uważa się za nie potrzebę nabycia wyżywienia, ubrania, dostarczenia ciepła i opału itp. Warto wskazać jednak w tym miejscu, iż okoliczność, że to z rodziców, które łoży na utrzymanie dziecka – świadcząc ponad ciążący na nim z mocy ustawy obowiązek, zaspokaja w ten sposób podstawowe potrzeby życiowe dziecka – nie może stanowić o tym, że dziecko nie zostało narażone przez drugiego z rodziców na konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (wyrok SN z dnia 20 lipca 1971 r., V KRN 259/71, OSNPG 1971, nr 12, poz. 239).

Na czym polega obowiązek łożenia na utrzymanie innej osoby?


Obowiązek ten winien być rozumiany potocznie. „Utrzymanie” innej osoby to więc przede wszystkim dostarczanie jej środków niezbędnych dla pokrycia wydatków związanych z zakupem przez uprawnionego towarów lub usług, które zmierzać będą do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb alimentowanego. Co ważne, pojęcie to rozumieć należy jednak w sposób ścisły tj. bez interpretacji rozszerzającej. Tak tez odróżnić należy „łożenie na utrzymanie” innej osoby od pozostałych obowiązków składających się na pojęcie „obowiązku alimentacyjnego” w rozumieniu szerokim, w tym, m.in. obowiązku dostarczenia uprawnionemu schronienia, opieki lub pielęgnacji. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2012r. II KK 179/12 Sąd ten podkreślił, iż ” czym innym jest bowiem uchylanie się od obowiązku „pielęgnacji i całodobowej opieki domowej” (czynności niematerialne) nad osobą uprawnioną i uchylanie się od obowiązku „łożenia na utrzymanie” takiej osoby (czynności o charakterze materialnym).

Kto i gdzie może zawiadomić o przestępstwie niealimentacji?


Ściganie opisanego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Wniosek ten zgłaszamy na Policję lub przesyłamy bezpośrednio do Prokuratury. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyć może wówczas każdy, kto dowiedział się o fakcie popełnienia przestępstwa.

Pozdrawiam,
Adwokat Dagmara Jagodzińska


#rozwód #bielsko #adwokat #prawo rodzinne bielsko #kancelaria adwokacka #adwokatodrozwodów #adwokaci od rozwodów #prawo rodzinne bielsko #niealimentacja #alimenty na dziecko #alimentybielsko

0