Nie ujawnienie ojca dziecka w akcie urodzenia. Konsekwencje statusu NN

 • By:Kinga Michalczyk
 • 54 komentarze

W dzisiejszym artykule zajmiemy się konsekwencjami jakie niesie ze sobą nie podanie w akcie urodzenia dziecka personaliów jego ojca. Mowa jest więc o niegdysiejszej instytucji „ojca nieznanego”.

Na gruncie uprzednio obowiązującego stanu prawnego, rejestrując dziecko w USC istniała możliwość nie podania w akcie urodzenia dziecka, jakichkolwiek danych dotyczących osoby jego ojca.  W konsekwencji powyższego, urzędnik odnotowywał w stosownej rubryce aktu okoliczność, iż ojciec dziecka pozostaje nieznany (NN).

W obecnym stanie prawnym instytucja „ojca nieznanego” została zastąpiona innym rozwiązaniem. Aby uniknąć przykrych dla dziecka konsekwencji prawnych, wynikających z faktu niewypełnienia w wydanym dla niego akcie urodzenia, rubryki „imię ojca” – ustawodawca dopuścił możliwość zastosowania w tym względzie, swoistej fikcji  prawnej.

Zgodnie bowiem z treścią art. 61 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego: jeśli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa w stosunku do małoletniego, możliwe jest wpisanie do aktu urodzenia dziecka (jako imię ojca), imię wskazane przez osobę zgłaszającą fakt urodzenia dziecka (najczęściej matkę małoletniego). W przypadku braku tak dokonanego “wskazania”, w akcie urodzenia zamieszcza się w rubryce “imię ojca”, imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego. W miejsce nazwiska ojca (a także jego nazwiska rodowego) wskazuje się natomiast nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, z odpowiednią adnotacją o tak dokonanym “podstawieniu” danych osobowych biologicznego ojca dziecka.

Oznacza to zatem, iż ustawodawca przewidział dla matek samodzielnie rejestrujących w Urzędach Stanu Cywilnego fakt narodzenia swych dzieci, trojakiego rodzaju rozwiązania prawne. Matka ta może bowiem:

– podać imię i nazwisko ojca biologicznego dziecka;

– podać wybrane przez siebie imię ojca oraz dołączyć do niego swoje nazwisko;

– nie podawać żadnych danych – wówczas to, urzędnik sam wybierze imię, którym uzupełni rubrykę „imię ojca”.

Opisana powyżej możliwość dokonania przez matkę dziecka, wyboru jednego z rozwiązań przewidzianych na gruncie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, nie zachodzi w sytuacji występowania w sprawie tzw. domniemania ojcostwa męża matki. Nie występuje także wówczas, gdy nastąpiło już uprzednio uznanie dziecka przez jego ojca lub gdy miało miejsce sądowe ustalenie ojcostwa w stosunku do małoletniego.

Konsekwencje nie ujawnienia ojca dziecka w akcie urodzenia

Podstawową konsekwencją nie ujawnienia ojca dziecka w treści aktu urodzenia wyżej wymienionego pozostaje to, iż wyłączna władza rodzicielska nad dzieckiem, aż do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności przypadać będzie matce dziecka.

W większości przypadków samodzielnego wychowywania dziecka przez matkę, pozostaje to rozwiązanie dużo bardziej korzystne, zwłaszcza gdy dla podjęcia określonej decyzji dotyczącej dziecka przepisy prawa, wymagać będą zgody obojga opiekunów dysponujących władzą rodzicielską nad małoletnim. Dotyczyć to będzie w szczególności, tych przypadków faktycznych, w których rozstrzygane są tzw. istotne sprawy dotyczące dziecka, jak choćby: kwestia przeprowadzenia operacji lub innych zabiegów medycznych na dziecku, zmiany nazwiska dziecka, wyjazdu za granicę, wyrobienia określonych dokumentów (np. paszportu), wyboru szkoły czy rozporządzenia majątkiem dziecka. W przytoczonych przykładach matka dziecka, w którego akcie urodzenia ojciec nie został wskazany, pozostanie więc jedyna osobą uprawnioną do decydowania o wszelkich wyżej opisanych kwestiach.

Niewątpliwie negatywną konsekwencją prawną wynikającą z tak opisanego stanu rzeczy, pozostawać będzie niemożność uzyskania na rzecz małoletniego alimentów od ojca dziecka. Skoro bowiem zgodnie z wiedzą lub wolą matki dziecka, ojciec ten nie został ujawniony, w świetle prawa rodzinnego i opiekuńczego nie łączy go z dzieckiem jakikolwiek stosunek prawny.

W dalszej konsekwencji matka dziecka nie będzie mogła także wnioskować o przyznanie zastępczego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, wypłacanego ze środków  Funduszu Alimentacyjnego. Należy bowiem podkreślić  w tym miejscu, iż realizowane ze środków Funduszu Alimentacyjnego, subsydiarne świadczenia alimentacyjne przysługują tylko tym spośród uprawnionych do alimentacji, którzy nie mogą uzyskać dla siebie skutecznej, przymusowej realizacji obowiązku alimentacyjnego od bezpośrednio zobowiązanego.

Kolejną, istotną z punktu widzenia zabezpieczenia interesów prawnych dziecka konsekwencją nie wskazania jego ojca w treści aktu urodzenia, pozostaje także brak możliwości dziedziczenia przez dziecko po śmierci biologicznego ojca dziecka.

Dziecko to – jako całkowicie pozbawione więzi prawnej z biologicznym ojcem, nie będzie także dziedziczyło po żadnym z członków jego rodziny. Ci z kolei pozbawieni zostaną prawa do dziedziczenia po dziecku, na wypadek jego śmierci.

Zmiana treści aktu urodzenia. Kto i w jakich przypadkach może o nią wnioskować?

Brak wskazania danych ojca w akcie urodzenia dziecka nie jest sytuacją nieodwracalną. Pierwszą możliwością zmiany tak opisanego stanu rzeczy pozostaje skuteczne skorzystanie przez samego ojca dziecka z instytucji uznania ojcostwa małoletniego, drugą – sądowe jego ustalenie.

Instytucja uznania ojcostwa oraz sądowego ustalenia ojcostwa względem dziecka nie znajduje jednak zastosowania w przypadkach domniemania ojcostwa męża matki. Zgodnie z treścią art. 62 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Wyjątek od tej zasady dotyczy jednak sytuacji, w których dziecko urodziło się co prawda przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa. Wówczas domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. I w tym jednak wypadku możliwość ustalenia ojcostwa dziecka na drodze sądowej (jak również uznania dziecka przez samego ojca) pozostaje wyłączona.

Co istotne także obie instytucje prawne – uznania dziecka oraz sądowego ustalenia jego ojcostwa, wykluczają się wzajemnie. Tak też, zainicjowanie sprawy o ustalenie ojcostwa wyklucza wszczęcie postępowania w zakresie uznania ojcostwa.

Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa polega na złożeniu przez mężczyznę, od którego dziecko pochodzi, przed kierownikiem USC – dobrowolnego oświadczenia, w treści którego mężczyzna ten przyznaje, iż zgodnie z jego wiedzą pozostaje ojcem dziecka. Co istotne jednak, oświadczenie to nie odniesie oczekiwanego skutku prawnego, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez matkę dziecka. Matka dziecka może więc potwierdzić ten fakt równocześnie z uznaniem. Możliwe jest także późniejsze potwierdzenie złożone, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od daty oświadczenia ojca dziecka.

Wartym uwzględnienia pozostaje także fakt, przyznania przez ustawodawcę kierownikowi USC prawa do odmowy przyjęcia powyższych oświadczeń. Sytuacja ta możliwa jest jednak tylko w określonych stanach faktycznych. Wedle aktualnie obowiązującego w tej mierze stanu rzeczy, kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka, wówczas gdy z mocy przepisów szczególnych uznanie to, pozostawać będzie niedopuszczalne (np wówczas gdy zachodzi domniemanie ojcostwa męża matki) lub gdy kierownik ten poweźmie wątpliwości co do pochodzenia dziecka. W  opisanych wyżej przypadkach, kierownik urzędu stanu cywilnego zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia oświadczeń, uzasadnić swoje stanowisko na piśmie oraz wskazać możliwość uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Ponadto, uznanie ojcostwa może nastąpić także za granicą przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Warunkiem jest, aby uznanie to dotyczyło dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.

Przesłanki skuteczności oświadczenia o uznaniu dziecka

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Znamienne jest, iż wymóg wiekowy dotyczy zarówno matki dziecka, jak i domniemanego ojca. Oświadczenie to składane jest przez rodziców osobiście, bez możliwości zastosowania w sprawie instytucji reprezentacji procesowej rodziców dziecka, przez ich własnych rodziców (dziadków dziecka).

Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, lub osoby wobec, których istnieją podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia nie mogą złożyć rzeczonego oświadczenia. Przyjmuje się, iż przesłanką dla ubezwłasnowolnienia całkowitego, określoną w art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego,  pozostaje niezdolność osoby do pokierowania swym postępowaniem, spowodowana chorobą psychiczną, niedorozwojem umysłowym albo innego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, w szczególności zaś pijaństwem lub narkomanią. Co do zasady bowiem osoba znajdująca się w tak opisanym stanie psychicznym nie jest zdolna do racjonalnego podejmowania decyzji oraz świadomego wyrażania woli, a tym samym nie może w pełni zrozumieć skutków złożonego oświadczenia. Trudno zatem przyjąć konstatację o tym, aby była ona władna racjonalnie decydować o sytuacji prawno-rodzinnej dziecka.

Możliwość złożenia przez osobę ubezwłasnowolnioną oświadczenia o uznaniu dziecka nie jest jednak całkowicie wykluczona. Ustawodawca dopuszcza bowiem ewentualność, złożenia przez nią oświadczenia w tym przedmiocie, bezpośrednio przed sądem opiekuńczym. I w tym wypadku osoba ubezwłasnowolniona działać musi jednak osobiście, a oświadczenie o uznaniu ojcostwa nie może zostać złożone przez opiekuna lub kuratora osoby ograniczonej w swej zdolności do czynności prawnych.

Kiedy można uznać dziecko?

Momentem początkowym dla wyznaczenia okresu dopuszczalnego złożenia przez ojca dziecka oświadczenia o jego uznaniu, pozostaje chwila poczęcia dziecka. Uznanie ojcostwa nastąpić może w stosunku do dziecka już poczętego, acz jeszcze nienarodzonego. W takiej sytuacji zasadnym byłoby dokonać tej czynności w oparciu o dokumenty stwierdzające ciążę.

Moment końcowy wyznacza z kolei pełnoletność dziecka. Uznanie to nie może zatem nastąpić po osiągnięciu przez dziecko p18 roku życia (w przypadku kobiet zawierających związek małżeński pomiędzy 16, a 18 rokiem życia – po dacie ważnego zawarcia przez nie związku małżeńskiego).

Specyficzną możliwość uznania ojcostwa dziecka, wskazał także ustawodawca  w przepisie art. 76 § 2, dopuszczając możliwość złożeni stosownego oświadczenia o uznaniu w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym domniemany ojciec dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko ukończyłoby osiemnaście lat.

Sądowe ustalenie ojcostwa

Instytucję sądowego ustalenia ojcostwa stosuje się w sytuacjach konfliktowych.

Osobami uprawnionymi do złożenia pozwu o ustalenie ojcostwa są:

 1. domniemany ojciec,
 2. matka dziecka,
 3. dziecko,
 4. a ponadto prokurator.

Ani matka, ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z powództwem w sprawie o ustalenie ojcostwa, po śmierci dziecka.

Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje to tylko przeciwko dziecku.

Dziecko albo matka wytacza powództwo przeciwko domniemanemu ojcu, a jeżeli nie żyje – przeciwko kuratorowi wyznaczonemu przez sąd opiekuńczy. Matka małoletniego – jako jego przedstawiciel ustawowy nie potrzebuje zgody sądu opiekuńczego na wytoczenie omawianego powództwa w imieniu dziecka. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy matka nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej lub nie przysługuje jej władza rodzicielska, wówczas w imieniu małoletniego występuje opiekun, który powinien uzyskać zgodę sądu na wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa.

Dziecko po uzyskaniu pełnoletniości może samo wytoczyć przedmiotowe powództwo oraz występować w procesie, uprawnienie to przechodzi na jego zstępnych i co istotne w tym przypadku uprawnienie dziecka nie podlega żadnemu ograniczeniu czasowemu.

Gdzie należy wnieść pozew?

Postępowanie o ustalenie ojcostwa może być prowadzone wyłącznie przez sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich. Powództwo o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia można wytoczyć według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej czyli dziecka (art. 32 k.p.c.).

Elementy pozwu o ustalenie ojcostwa dziecka

Pozew składany w przedmiocie wyżej opisanym, zawierać winien w pierwszej kolejności wyraźne żądanie ustalenia ojcostwa dziecka danego mężczyzny przez sąd. Nadto niezbędnym jest, aby wskazywał w swej treści konkretne okoliczności faktyczne oraz dowody na ich poparcie.

Istotną wskazówką przy redagowaniu przedmiotowego pozwu, winna pozostawać treść art. 85 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którą za ojca dziecka uważa się mężczyznę, który obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka.

Dla uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia o przedmiocie sprawy, niezbędnym pozostaje więc uprawdopodobnienie przez powoda, iż mężczyzna wskazywany w pozwie jako ojciec dziecka, mógł obcować z matką w wyżej zakreślonym okresie prokreacyjnym. W przeważającej mierze przypadków okoliczność ta pozostawać będzie niemożliwa do wiarygodnego wykazania. Podstawowe znaczenie odegrają tu zatem stosownie dobrane środki dowodowe, a w tym, dowody z  dokumentów, korespondencji elektronicznej, zeznań świadków, przesłuchania stron. Podstawowe znacznie w sprawach o ustalenie ojcostwa odgrywać będą jednak dowody z opinii biegłych z zakresu badań genetycznych DNA, jako całkowicie obiektywne i poparte wiarygodnymi wynikami analiz medycznych.

Należy pamiętać także, iż zgodnie z ogólną zasadą rządzącą procesem cywilnym, ciężar udowodnienia faktu, spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Oznacza to więc, iż to powód dochodzący ustalenia ojcostwa konkretnego mężczyzny zmuszony będzie przedstawić w procesie takie środki dowodowe, które pozwolą mu na wykazanie okoliczności faktycznych, stanowiących podstawę  niezbędną dla wydania orzeczenie dlań zadowalającego.

Żądania związane z sądowym ustaleniem ojcostwa

Na koniec zaznaczyć należy, iż w konsekwencji sądowego ustalenia ojcostwa pomiędzy dzieckiem, a mężczyzną którego ojcostwo zostało w ten sposób prawomocnie stwierdzone – utworzony zostanie swoisty węzeł prawny, taki – jaki charakteryzuje stosunki prawne występujące pomiędzy dzieckiem, a rodzicami biologicznymi tegoż dziecka, od początku ujawnionymi w akcie urodzenia.Węzeł ten pociągnie za sobą szereg uprawnień i obowiązków rodzicielskich powodując przy tym chociażby powstanie obowiązku alimentacyjnego lub prawa i obowiązku do kontaktów z dzieckiem.

Warto więc już na etapie powództwa głównego w sprawie o ustalenia ojcostwa dziecka, zaproponować sposób uregulowani przez sąd pozostałych kwestii prawnych, dotyczących stosunków pomiędzy ojcem, a dzieckiem. W tym celu podnieść można dodatkowo żądania takie jak:

 1. ustalenie wysokości obowiązku alimentacyjnego ojca względem  dziecka;
 2. ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej;
 3. nadanie dziecku nazwiska;
 4. żądanie poniesienia kosztów związanych z ciążą i porodem;
 5. żądanie poniesienia kosztu trzymiesięcznego utrzymania matki dziecka w okresie porodu.

Żądania te należy dostosowywać odpowiednio do osoby, występującej z powództwem głównym (inne żądania będzie bowiem zgłaszała matka dziecka, inne samo dziecko, a jeszcze inne mężczyzna domagający się ustalenia ojcostwa dziecka przez sąd).

Wyrok ustalający ojcostwo

W wyroku ustalającym ojcostwo dziecka stwierdza się, że albo wskazany w pozwie mężczyzna pozostaje ojcem dziecka. Po prawomocnym stwierdzeniu, ojcostwa danego mężczyzny względem dziecka, nie istnieje już możliwość wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o ustalenie ojcostwa innego ojca dziecka.

Wartym podkreślenia jest także fakt, iż prawomocny wyrok ustalający ojcostwo posiada moc wsteczną, od chwili urodzenia się dziecka co może posiadać praktyczne znaczenie np. w kwestii uregulowania przez ojca, nie zaspokojonych potrzeb alimentacyjnych dziecka z okresu poprzedzającego prawomocne rozstrzygnięcie sądu w opisanej wyżej kwestii.

W odniesieniu do dziedziczenia wyrok ten uzyskuje moc prawną wstecz – od chwili poczęcia.

Koszty związane z postępowaniem o sądowe ustalenie ojcostwa

Strona wnosząca przedmiotowy pozew zwolniona jest od kosztów sądowych, co oznacza, że nie uiszcza zarówno opłaty od pozwu, jak i innych wydatków związanych z procesem. Jeśli jednak strona wnioskująca o ustalenia ojcostwa przegra proces, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 98 §1 Kodeksu postępowania cywilnego obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

Pozdrawiam,

Aplikant Adwokacki Kinga Michalczyk

#rozwód #bielsko #adwokat #prawo rodzinne bielsko #kancelaria adwokacka #adwokatodrozwodów #adwokaci od rozwodów #prawo rodzinne bielsko #zaprzeczenie ojcostwa #ustalenie ojcostwa zaprzeczenie ojcostwu #jak zaprzeczyć ojcostwu #pozew o zaprzeczenie ojcostwa

 
Kinga Michalczyk

Autor: Kinga Michalczyk

Aplikantka adwokacka II roku szkolenia aplikanckiego 2015-2017 wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka pracy magisterskiej dotyczącej korupcji sportowej oraz związanej z nią problematyki hazardu. Aktualnie czynnie praktykująca w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Izabeli Grzybek w Czechowicach-Dziedzicach. W ostatnich latach wykonująca także czynności zawodowe w strukturach organów administracji publicznej w tym Powiatowego Urzędu Pracy Bielsku – Białej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filii w Bielsku – Białej. Prawnik czechowickiego Oddziału Fundacji – Bezpłatne Porady Prawne Czechowice-Dziedzice, świadczącej regularne usługi z zakresu poradnictwa prawnego na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Posted in: Dziecko

Comments

54 komentarze to “Nie ujawnienie ojca dziecka w akcie urodzenia. Konsekwencje statusu NN”

 1. Avatar
  Katarzynka83

  Witam, mam pytanie związane z artykułem. Czy mogę sama zainicjować sprawę w sądzie o zaprzeczenie ojcostwu mojego męża (jesteśmy w trakcie sprawy rozwodowej)
  Pozdrawiam

  18 kwietnia 2015 - 22:06 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Szanowna Pani
   Nie znając istotnego elementu Pani sprawy czyli momentu urodzenia się dziecka, muszę odpowiedzieć dość ogólnikowo.

   Jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki. Domniemanie to jest podważalne, a jednym ze sposobów jest właśnie powództwo o zaprzeczenie ojcostwa wytoczone przez matkę dziecka.

   Zgodnie z art. 69 kro matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Termin sześciomiesięczny na wytoczenie przedmiotowego powództwa przez matkę jest terminem, po upływie którego uprawniona traci możliwość wytoczenia takiego powództwa.

   Innymi słowy oznacza to, że matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swojego męża (tudzież byłego męża) w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie oddaleniem przez Sąd powództwa.

   19 kwietnia 2015 - 10:11 #
 2. Avatar
  karolina

  Proszę o wyjaśnienie sprawy.
  Męźczyzna jest ojcem dziecka, natomiast matka nie chce podaje go jako ojca.
  Jakie realne szanse ma ojciec na to, aby widniał w akcie urodzenia dziecka, miał jego nazwisko i możliwość widzeń.
  Dodam że dziecko ma rok, a ojciec dotąd syna nie widział.

  22 marca 2016 - 12:57 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Karolino,
   na podstawie Pani pytania wnioskuję, iż matka dziecka pomimo, iż zna personalia ojca dziecka, to jednak z sobie znanych względów nie podała ich w USC. Domniemany ojciec dziecka może wytoczyć powództwo o sądowe ustalenie ojcostwa, ma na to czas, aż do uzyskania przez dziecko pełnoletniości. Ustalenie ojcostwa odbywa się wówczas na podstawie grupowego badania krwi. Jeżeli ustalenie ojcostwa nastąpi na drodze sądowej po sporządzeniu aktu urodzenia, do aktu urodzenia wpisuje się wzmiankę o ustaleniu ojcostwa, ewentualnie również o zmianie nazwiska dziecka. W takiej sytuacji ojciec dziecka ma prawo do ustalenia kontaktów.

   Zatem odpowiadając wprost na Pani pytanie, domniemany ojciec ma realne szanse na ustalenie swego ojcostwa w drodze postępowania sądowego, jeżeli takowe postępowanie zainicjuje.

   Pozdrawiam,
   Aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   24 maja 2016 - 20:00 #
 3. Avatar
  Pola

  Proszę o poradę. Matka dziecka nie chce podać ojca w akcie urodzenia. Czyli ojciec nieznany. Jak zmieni się ta sytuacja po ślubie matki. …..z ojcem dziecka. ……z innym mężczyzną? Czy dziecko będzie musiało zostać adoptowane? Czy automatycznie wszyscy (matka dziecko mąż ) będą mieli jedno nazwisko, a tym samym mężczyzna stanie się ojcem dziecka? Bardzo dziękuję za poradę

  27 października 2016 - 21:51 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Polu,

   jak rozumiem, matka dziecka nie zgłosiła w USC ojca dziecka, niemniej ojciec dziecka jest znany.
   W sytuacji, gdy matka dziecka nie zamierza podawać danych ojca dziecka w USC, ojcu pozostaje jedynie droga sądowa, a konkretniej powództwo o ustalenie ojcostwa.

   Przede wszystkim należy podkreślić, że jeżeli dziecko urodzi się ze związku pozamałżeńskiego, nie ma automatyzmu w określeniu ojcostwa (brak jest tzw. domniemania ojcostwa), a ten automatyzm nie powstaje po zawarciu związku małżeńskiego matki dziecka, nawet z biologicznym ojcem dziecka.
   Tym samym małżeństwo nie powoduje, że mąż matki staje się ojcem dziecka.

   Uznanie ojcostwa polega na złożeniu oświadczeń przez ojca dziecka i potwierdzenie tegoż oświadczenia przez matkę dziecka, iż mężczyzna składający oświadczenie jest ojcem jej dziecka. Teoretycznie zatem, można dopuścić taką ewentualność, iż oświadczenie złożone być może przez mężczyznę, który nie jest biologicznym ojcem dziecka.

   Istnieje możliwość adopcji dziecka współmałżonka. Brak uznania/ustalenia biologicznego ojca dziecka spowoduje, iż nie jest wymagana zgoda ojca biologicznego dziecka na adopcję.

   Co do kwestii nazwiska dziecka po zawarciu przez matkę związku małżeńskiego, wskazać należy, że istnieje możliwość, aby małżonkowie złożyli oświadczenia co do nazwisk wszystkich dzieci, w tym również dziecka jednego z małżonków. W ten sposób małżonkowie mogą zmienić nazwisko dziecka jednego z nich. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy dziecko nosi nazwisko biologicznego ojca.

   Pozdrawiam
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   3 listopada 2016 - 17:34 #
 4. Avatar
  Marta

  Witam. Czy jeżeli po urodzeniu dziecka podam że ojciec nieznany a przy rejestracji w USC będę chciała to zmienić i wpisać jego imię i nazwisko to nie będzie żadnych problemów? Jak to wygląda? I jaki jest czas na zarejestrowanie dziecka? Po urodzeniu dziecka chciałabym na własną rękę zrobić badania DNA żeby ojciec miał wszystko na papierze bo cały czas się wypiera że to jego dziecko. Chciałabym te testy zrobić od razu po narodzinach dziecka i dopiero jak otrzymam wynik pokazać go ojcu dziecka i wtedy zarejestrować dziecko. I co jeśli podam dane ojca w usc a chciałabym żeby dziecko nosiło moje nazwisko.

  2 grudnia 2016 - 08:18 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Marto,

   jeżeli dziecko pochodzi ze związku nieformalnego; możliwe jest w pierwszej kolejności nie podanie danych ojca dziecka. Dopiero po upewnieniu się, że wskazany mężczyzna jest ojcem dziecka, należy przed kierownikiem USC złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Przedmiotowe oświadczenie składa ojciec dziecka, a matka dziecka potwierdza, iż ten mężczyzna jest ojcem jej dziecka. Wówczas, w akcie urodzenia dziecka sporządzana jest adnotacja o uznaniu.
   Na zgłoszenie dziecka do USC jest 21 dni, od dnia urodzenia.
   Uznanie ojcostwa może nastąpić do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności; zatem nie stoi na przeszkodzie okoliczność, iż akt urodzenia w chwili uznania jest już sporządzony.
   Uznanie ojcostwa nie jest tożsame z nadaniem dziecku nazwiska ojca. Oboje rodziców składają w tym zakresie zgodne oświadczenia.

   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   22 stycznia 2017 - 14:12 #
 5. Avatar
  Karol

  Witam. 18 lat temu moja dziewczyna poinformowała mnie że jest ze mną w ciązy. że dziecko jest moje , uwierzyłem jej i sie przyznałem do dziecka . i na tym było koniec , roztalismy sie ., okazało sie ze nie ja jestem ojcem , wiem kto jest ojcem biologicznym . matka dziecka nie wyrażała zgody na badania, przez cały ten czas płace alimenty na nie swoje dziecko , a biologiczny ojciec sie śmieje . zostałem oszukany i wrobiony w dziecko które pochodzi od kogoś innego. co moge z tym zrobić ?

  21 stycznia 2017 - 13:59 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Panie Karolu,

   w pierwszej kolejności, aby móc ocenić możliwość podjęcia ewentualnych kroków prawnych, trzeba ustalić:
   – wiek dziecka, a konkretniej, biorąc po uwagę wskazany przez Pana znacznik czasowy – czy dziecko ukończyło 18 rok życia; a dalej
   – od kiedy Pan wie, że nie jest Pan ojcem dziecka;

   Odpowiedź na powyższe pozwoli ustalić, czy ma Pan szanse, na skuteczne zainicjowanie postępowania o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

   Odnośnie pierwszego zagadnienia, ukończenie przez dziecko 18 roku życia spowoduje, że niestety nie będzie Pan mógł wytoczyć wspomnianego powództwa. Uznaje się, że mężczyzna, który uznał swoje ojcostwo, nie może mieć nieograniczonego czasowo uprawnienia do zanegowanie tegoż uznania.
   W przypadku pełnoletniości dziecka “furtką” jest wówczas wytoczenie przedmiotowego powództwa właśnie przez dziecko. Zatem, po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia, jednak nie później niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia, dziecko może wytoczyć przedmiotowe powództwo przeciwko mężczyźnie, który uznał swoje ojcostwo. Powyższe terminy nie podlegają przedłużeniu, bez wzgęldu na okoliczności.

   Drugie zagadnienie odnosi się do mniej kategorycznej kwestii, a mianowicie wiedzy na temat prawdziwego pochodzenia dziecka. Powództwo powinno bowiem zostać wytoczone przez mężczyznę, w terminie sześciu miesięcy od momentu, w którym tenże dowiedział się, iż nie jest ojcem dziecka. Mężczyzna, winien zatem przedstawić dowody na potwierdzenie swojego stanowiska, które będą “mieścić się” w powyższym terminie. Matka dziecka, może bowiem starać się wykazać, że mężczyzna wiedział wcześniej o tym, iż nie jest ojcem, mimo to uznał dziecko. Wówczas, powództwo zostanie zapewne oddalone.

   Dodam finalnie, że zupełnie niepotrzebnie kierował się Pan wolą matki dziecka i jej przyzwoleniem do wykonania badań, bowiem w razie wątpliwości (które pojawiają się niemalże za każdym razem), Sąd na Pana wniosek zleciłby stosowane badania DNA.

   Reasumując, aby mógł Pan wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, dziecko w czasie wytoczenia powództwa nie może być pełnoletnie, a Pan musi wykazać, iż uzyskał Pan wiedzę, o tym, iż dziecko nie pochodzi od Pana nie dalej, niż na 6 miesięcy przed wytoczeniem powództwa.

   Jeżeli nie zostały spełnione powyższe przesłanki, istnieje jeszcze jedna możliwość, niemniej ma ona charakter niezmiernie wyjątkowy. Legitymowanym do wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa jest prokurator; jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   22 stycznia 2017 - 09:40 #
 6. Avatar
  Karol

  Dziękuje za odp. Dziecko ma ukonczone 18 lat . Pozostało mi tylko pisac taki wniosek do prokuratora . w 2010 roku miałem sprawe o badania DNA-sąd kirował sie wolą matki ,kt,ora nie wyraziła zgody na badania,. sąd wtedy obniżył mi alimenty z 200 zł miesięcznie na 50 zł na króre matka wyraziła zgode – przez siedem lat płace alimenty 50 zł przyznane przez sąd – takie dobro dziecka

  22 stycznia 2017 - 11:20 #
 7. Avatar
  Jola

  Witam, jestem z facetem ktory nie jest biologicznym ojcem mojego dziecka ale je uznał w USC dziecko ma 6mcy. Na poczatku bylo dobrze. Dopóki nie zaczął mnie straszyc ze jak z nim nie zamieszkam to w sądzie zrzeknie sie praw i ja poniose koszty sądowe… czy moze zrzec sie praw i czy ja zaplace za sprawe mimo ze od początku wiedział ze nie jest biologicznym ojcem??? Prosze o pomoc

  4 marca 2017 - 11:33 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Jolu,

   mężczyzna, który uznał dziecko może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi.
   Co istotne, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego legitymacja do wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przysługuje także mężczyźnie, który uznał ojcostwo, wiedząc, że nie jest biologicznym ojcem dziecka.

   Wskazuje Pani, że mężczyzna, który uznał dziecko wiedział bowiem od samego początku, iż nie jest biologicznym ojcem dziecka – niemniej w sytuacji, kiedy dojdzie do postępowania może bądź temu faktowi zaprzeczać, dowodząc, iż był przekonany o swoim biologicznym ojcostwie lub, że o odmiennym fakcie dowiedział się znacznie później. Pani, z kolei może dowodzić, iż mężczyzna ten wiedział o tym stanie od zawsze i uznał dziecko mając pełną wiedzę o jego pochodzeniu, a termin do wytoczenia powództwa minął.

   Istotną kwestią jednakże, nie będzie sam fakt, kiedy mężczyzna, który uznał swoje ojcostwo, dowiedział się, że nie jest biologicznym ojcem dziecka, ale w jakim czasie od momentu powzięcia takiej informacji, wytoczył właściwe powództwo.

   Co do kosztów postępowania, należy wskazać, że koszty będą określone w zależności od wyniku postępowania. Oczywiście, mężczyzna, który uznał ojcostwo może żądać, aby to Pani poniosła koszty postępowania o ustalenie bezskuteczności uznania, co zapewne sąd orzeknie, gdy powództwo zostanie uwzględnione. Pani również może przedstawić odpowiednie żądanie w kwestii kosztów.

   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   4 marca 2017 - 19:32 #
 8. Avatar
  jo

  Witam, jestem w związku nieformalnym a tata w związku z praca nie zdąży wrócić do kraju w terminie porodu. Jeśli chciałabym zarejestrowac dziecko sama mogę podać jego dane? i będzie on widniał w akcie urodzenia jako ojciec? Ale rozumiem że bez żadnych praw?
  Chce również po porodzie wyjechać do ojca dziecka za granice i również chciałabym mieć możliwość wyrobienia paszportu dla maluszka w związku z tym ze tata nie będzie obecny po mimo ze podam jego dane to mogę wyrobić taki dokument bez jego obecności?

  20 maja 2017 - 17:37 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Szanowna Pani,

   co do pierwszego pytania: “czy w USC może Pani podać dane ojca dziecka”, odpowiedź brzmi: niezupełnie.
   W razie braku uznania/ustalenia ojcostwa, matka dziecka nie ma pełnej swobody w wyborze danych personalnych ojca dziecka.

   Zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, “jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa, w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, a w razie braku takiego wskazania w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego; jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, z adnotacją o wpisaniu nazwiska matki i wybranego imienia jako danych ojca.”

   Zatem dziecko, będzie nosiło dowolnie przez Panią wybrane imię, ale nazwisko dziecko otrzyma takie, jakie Pani nosi. W akcie urodzenia zostanie sporządzona adnotacja, która innym instytucjom będzie sugerowała, iż w stosunku do dziecka nie nastąpiło uznanie ani ustalenie ojcostwa. Z punktu widzenia prawa, ojciec dziecka będzie “nieznany”.

   W wyniku powyższego, tylko Pani będzie “dysponowała” władzą rodzicielską, dzięki czemu decyzyjność w kwestiach dotyczących dziecka pozostanie wyłącznie w Pani rękach.

   Pragnę jedynie przypomnieć, iż na zgłoszenie w USC faktu urodzenia dziecka będzie miała Pani 21 dni, od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka.

   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   20 maja 2017 - 19:35 #
 9. Avatar
  Artea

  Dzień Dobry;

  Mój mąż jest cudzoziemcem. Nasz syn urodził się w kwietniu 2010, kiedy jeszcze męża nie było w Polsce. Ślub wzięliśmy po jego przyjeździe w listopadzie 2010. Przy rejestracji w akcie urodzenia syna w rubryce “ojciec” – nie podałam danych – jest fikcyjne imię. Chcemy to uporządkować… W tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości ani roszczeń. Jesteśmy zgodnym małżeństwem. Jak sytuacja wygląda w momencie, kiedy mąż by złożył oświadczenie o uznaniu ojcostwa ? Moje pytania brzmią:

  1. Czy składając wniosek do kierownika USC trzeba go przysięgle przetłumaczyć (mąż mówi komunikatywnie po polsku, ale z czytaniem i pisaniem ma problemy) ?.
  2. Czy następuje w wyniku uznania zmiana danych w rubryce „ojciec” w akcie urodzenia syna ? (chcę, aby nazwisko dziecka pozostało moje).
  3. Czy w chwili obecnej mąż może występować w szkole syna i swoim zakładzie pracy (np. przy zgłaszaniu dziecka do paczek świątecznych i innych gratyfikacji z ZFŚS itp.) jako „rodzic/opiekun prawny” ? I czy w ogóle mogę go gdziekolwiek zgłaszać ? Mam z tym zawsze problem ☹
  Byłabym wdzięczna za podpowiedzi.
  Pozdrawiam

  22 maja 2017 - 11:56 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Szanowna Pani

   w odniesieniu do Pani kolejnych pytań, uprzejmie wskazuję, iż:

   1. Uznanie ojcostwa następuje przed kierownikiem USC w formie oświadczenia mężczyzny, że jest ojcem dziecka, matka dziecka potwierdza jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Obligatoryjnym elementem jest złożenie podpisu pod oświadczeniem przez oboje rodziców.
   Jeżeli uznający ojcostwo jest cudzoziemcem i nie posługuje się biegle w piśmie i mowie językiem polskim winien się zgłosić w towarzystwie tłumacza przysięgłego języka, jakim się posługuje. Kierownik USC musi mieć pewność, że osoba składająca oświadczenie ma pełną świadomość i wiedzę na temat dokonywanej czynności.

   2. Jeśli uznanie dziecka następuje już po sporządzeniu aktu urodzenia, do aktu wpisuje się wzmiankę dodatkową o uznaniu i ewentualnej zmianie nazwiska dziecka. Rodzice zgodnie podejmują decyzję co do tego, jakie nazwisko będzie nosiło dziecko.

   3. Nie, aktualnie Pani mąż nie może reprezentować syna i uzyskiwać z tego powodu jakichś korzyści, bowiem w świetle prawa nie jest ani rodzicem, ani opiekunem prawnym. Opiekun prawny to osoba ustanowiona przez Sąd do ochrony interesów osobistych i majątkowych dziecka, zazwyczaj w przypadkach, gdy żaden z rodziców nie może realizować względem dziecka władzy rodzicielskiej. Aktualnie o Pani mężu można powiedzieć, że jest opiekunem faktycznym, ale ta okoliczność nie nadaje mu żadnych praw względem dziecka, ani nie nakłada żadnych obowiązków. Natomiast, może Pani przykładowo upoważnić opiekuna faktycznego np.: do odbioru dziecka z placówki edukacyjnej.

   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   22 maja 2017 - 13:08 #
 10. Avatar
  Asia

  Witam. Co mogę zrobić jeśli ojciec dziecka nie chce podać mi swoich danych (tzn. adres, data urodzenia itd.) potrzebnych mi do wniosku o ustalenie ojcostwa.

  22 czerwca 2017 - 08:02 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Asiu,

   Istotnie, aby móc zainicjować jakiekolwiek postępowanie przed Sądem, należy podać dane osobowe pozwanego; takie jak imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Od niedawna powód nie musi wskazywać nr PESEL pozwanego, co z całą pewnością ułatwia podjęcie czynności przez powoda.

   Jeżeli nie jest Pani w stanie ustalić w drodze rozpytania znajomych/ rodziny adresu zamieszkania; pozostaje skierować zapytanie do:

   – wydziału spraw obywatelskich w urzędzie miasta lub gminy, jeżeli ma Pani jakieś podejrzenia, w jakiej miejscowości pozwany przebywa;
   – Centralnego Biura Adresowego w wydziale udostępnienia informacji w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA z wnioskiem o udostępnienie informacji o aktualnym miejscu zameldowania; w tym przypadku potrzebne będzie jednak podanie nr PESEL oraz uzasadnienie powodów, dla których potrzebuje Pani ustalić adres danej osoby;

   Jeżeli pozwany prowadzi działalność gospodarczą, można spróbować uzyskać potrzebne dane sprawdzając informacje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   Jeżeli powyższe działania pozostaną bezskuteczne to pozostaje Pani jedynie wykazanie, iż nie ma Pani realnej możliwości ustalenia adresu do korespondencji. Innymi słowy, musi Pani wytłumaczyć dlaczego nie może Pani ustalić miejsca zamieszkania pozwanego; a ponadto dołączyć na powyższe twierdzenia dowody, np.: prowadzoną z ojcem dziecka korespondencje świadczącą o zmianie jego miejsca zamieszkania i utajniania go przed Panią; oraz korespondencję z jednym z powyższych podmiotów.

   Wraz z powyższym wskazaniem dotyczącym niemożności ustalenia miejsca zamieszkania strony pozwanej należy złożyć do Sądu wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   22 czerwca 2017 - 09:25 #
 11. Avatar
  Momika

  Witam.
  Mam pytanie czy jeśli w akcie urodzenia dziecka było podane “fikcyjne ” imię ojca, a jestem w związku małżeńskim z osobą, która nie jest biologicznym ojcem mojego syna,ale zawsze trzeba gdzieś podać imię ojca czy w szkole, różne instytucje to jakie mam podawać? Czy to imię z aktu czy mogę imię obecnego męża.
  Bardzo proszę o pomoc.
  Czy ewentualnie mój obecny mąż może złożyć oświadczenie w urzędzie że jest jego biologicznym ojcem?
  Dodam że syn nie wie o niczym.

  4 lipca 2017 - 21:26 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Dzień dobry,

   jeżeli wymagane jest podanie danych ojca – podajemy zgodnie z aktem urodzenia dziecka.

   Drugie zagadnienie jest bardziej problematyczne. Aktualnie przyjmuje się, iż tylko ojciec biologiczny może uznać swoje ojcostwo w stosunku do konkretnego dziecka.
   Oświadcza on zatem, że jest ojcem biologicznym dziecka, a matka dziecka to potwierdza. Jest to oświadczenie wiedzy.
   Urzędnik nie ma intrumentów pozwalających na sprawdzenie pochodzenia dziecka; nie może zażądać np.: testu DNA.
   Jeżeli jednak urzędnikowi stanu cywilnego nasuną się wątpliwości co do rzeczywistego pochodzenia dziecka, będzie on mógł nie przyjąć oświadczenia rodzica oraz uzasadnić odmowę.
   Wówczas można ponowić próbę uznania przed sądem opiekuńczym.

   Z całą pewnością Pani mąż może adoptować Pani syna.

   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   5 lipca 2017 - 11:06 #
 12. Avatar
  Marcelina

  Witam, mam pytanie.. jestem w ciąży z chłopakiem, ślubu nie mamy.. układa się między nami różnie.. czy jeśli w szpitalu przy narodzinach dziecka podam tylko imę ojca, to czy będzie on mógł odwiedzić maleństwo w szpitalu? Chciałabym przemyśleć sobie jeszcze kwestię nadania dziecku jego nazwiska, stąd moje pytanie. Pozdrawiam.

  20 lipca 2017 - 10:52 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Marcelino,

   jeżeli chodzi o odwiedziny ojca dziecka w szpitalu, nie ma tutaj żadnych regulacji czy obostrzeń (np.: podanie danych ojca). Zasadniczo odwiedzić mogą Panią zarówno członkowie rodziny, jak i osoby niespokrewnione. Odwiedziny w szpitalu, odbywają się bowiem za dorozumianą zgodą pacjenta. Jeżeli natomiast Pani nie życzy sobie odwiedzin określonych osób – musi Pani zgłosić takie żądanie w szpitalu. Zatem podanie, czy nie podanie danych ojca nie powinno mieć znaczenia dla możliwości podjęcia przez niego wizyty.

   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   20 lipca 2017 - 11:59 #
 13. Avatar
  Katarzyna

  Witam, mam pytanie..
  Ojciec mojej córki chce dobrowolnie płacić mi alimenty, nie jest to kwota za wysoka, więc chciałabym korzystać z pomocy finansowej od państwa. Zatem czy urząd bierze pod uwagę dochody ojca? Pomimo tego, że nie jesteśmy razem? Czy mogę mieć przez to kłopoty w uzyskaniu jakicholwiek zasiłków? Słyszałam też o jakiś kontrolach dochodów w urzędzie skarbowym.. a z tego co mi wiadomo, to ojciec mojego dziecka od kilku dobrych lat nigdzie nie pracuje.. Boję się, że mogę mieć przez to problemy w załatwieniu czegokolwiek. Proszę też o radę gdzie trzeba się udać aby podpisać taką ugodę alimentacyjną, aby urząd miasta wszystko uznał? Ojciec małej mówił o mediatorach sądowych.. pozdrawiam gorąco.

  25 sierpnia 2017 - 22:20 #
  • Dagmara Jagodzińska
   Dagmara Jagodzińska

   Przy przyznawaniu świadczenia z pomocy 500+ dochody rodziców nie są brane pod uwagę. Jeśli spełnia Pani wszystkie kryteria przewidziane ustawą pomocową 500+ i pragnie Pani uzyskać przedmiotowe świadczenie w sposób zgodny z tą ustawą, winna Pani przedstawić tytuł alimentacyjny – wyrok zasądzający alimenty lub ugodę zawartą z ojcem dziecka przed mediatorem sądowym i zatwierdzoną przez Sąd. Jeśli porozumieliście się zatem Państwo co do odpowiedniej dla Was obojga kwoty alimentów i macie możliwość rozstrzygnięcia opisanej kwestii polubownie, dla dobra dziecka, zalecam skorzystanie z pomocy mediatora sądowego, nie tylko dla dopełnienia formalności związanych z programem 500+, ale dla uregulowania zachodzącego pomiędzy Państwem stanu prawo-rodzinnego, na przyszłość. Pozdrawiam

   17 września 2017 - 10:29 #
 14. Avatar
  Klaudia

  Witam. Co zrobić w sytuacji gdy potencjalnych ojców jest dwóch ? Po urodzeniu dziecka będą wykonywane testy prywatnie. Moje pytanie brzmi: jak to wygląda ze strony USC? Czy można nie wpisywać ojca do czasu testów ?

  21 września 2017 - 05:25 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Klaudio,

   To zależy od sytuacji. Jeżeli mamy do czynienia z niezamężną matką dziecka; wówczas matka dziecka nie musi podawać danych dotyczących ojca, w akcie urodzenia w rubryce “ojciec dziecka” będzie widniało abstrakcyjne (dowolnie wybrane) imię ojca oraz nazwisko matki.
   Po ustaleniu w drodze badań genetycznych pochodzenia dziecka, matka dziecka wraz z ojcem winni zgłosić się do USC w celu uznania ojcostwa. Jeżeli ojciec dziecka pomimo badań nie będzie chciał uznać dziecka; pozostaje droga sądowa.

   Sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku, gdy matka dziecka jest osobą zamężną. W takim przypadku niejako “z automatu” ojcem dziecka jest mąż matki.
   W przypadku, gdy w wyniku badań genetycznych okaże się, że mąż matki nie jest ojcem dziecka, można wystąpić do Sądu o zaprzeczenie ojcostwa, a dalej dokonać w USC uznania przez ojca dziecka bądź skierować się do Sądu w celu ustalenia ojcostwa.
   Należy jednak pamiętać, że z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa mąż matki może wystąpić w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.

   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   21 września 2017 - 08:47 #
 15. Avatar
  Mama

  Dzień dobry, mam pytanie….podczas rozprawy o uniewaznienie ojcostwa wzgledem mojej córki a mojego byłego partnera z nieformalnego zwiazku – który po wykonaniu testow okazało się, ze nie jest ojcem dziecka —- chciałam zapytać czy podajac Sedzinie na rozprawie prawdziwe imie i nazwisko biologicznego ojca, bede miała z tego tytułu jakies konsekwencje? biologiczny ojciec nie wie o istnieniu córki i tak chciałabym aby zostało. Sad po rozprawie pytany o dalsze uregulowania w Urzedzie stanu Cywilnego poinformował mnie, ze przesle dokumenty do ww. urzedzu. Ok, ale jakie nazwisko bedzie nosic moja córka po sporzadzeniu własciwego aktu? jakie prawa mam jako matka, jesli dziecko nie jest uznane? czy moge sama zdecydowac, ze imię ok, ale nazwisko wpiszemy w akta moje?

  Proszę uprzejmie o odpowiedz.
  Pozdrawiam.

  7 listopada 2017 - 22:27 #
  • Avatar
   Mama

   i jakie prawa ma biologiczny ojciec, jeśli jakimś cudem dowie sie o istnieniu dziecka…?

   7 listopada 2017 - 22:29 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Dzień dobry,

   jak rozumiem, sprawa toczyła się wyłącznie w zakresie unieważnienia uznania dziecka.
   Zatem Sąd przesyłając informacje do USC wskaże jedynie, iż należy zmienić akt urodzenia dziecka w zakresie danych osoby, która uznała dziecko.
   Postępowanie natomiast nie toczyło się w zakresie ustalenia ojcostwa, aby być w tym zakresie pewnym wystarczy przeanalizować orzeczenie Sądu, w którym – zgodnie z Pani twierdzeniem – nie powinno być sformułowania “ustala się, że ojcem X jest Y”.
   Orzeczenie również może (a w niektórych sytuacjach powinno) zawierać wskazanie, jakie nazwisko powinno nosić dziecko; niemniej przy braku ustalonego ojcostwa, nazwisko dziecka powinno być tożsame z nazwiskiem matki.

   Okoliczność podania prawdziwych danych ojca na rozprawie, bez inicjowania adekwatnego postępowania w zakresie uregulowania stanu prawnego dziecka – nie powinno mieć znaczenia.

   Ojciec zatem nie będzie ustalony.

   Jeżeli ojciec dziecka nie jest ustalony, a w konsekwencji nie jest uwzględniony w akcie urodzenia dziecka, nie ma zatem do dziecka żadnych praw. Należy jednak pamiętać, że również Pani, jako matka dziecka, nie może przykładowo żądać alimentów od ojca dziecka, a również dziecko nie będzie dziedziczyło po ojcu.

   Natomiast, jeżeli ojciec dziecka dowie się o istnieniu dziecka, aby móc mieć jakiekolwiek prawa (ale też obowiązki) względem dziecka, będzie musiał zainicjować postępowanie o ustalenie ojcostwa.

   Z poważaniem,
   apl.adw.
   Kinga Michalczyk

   4 grudnia 2017 - 09:59 #
 16. Avatar
  Natalia

  Witam.
  Czy jeśli nie nastąpi uznanie, bo matka nie ma kontaktu z ojcem i nie jest pewna czy on w ogóle chce uznac i woli sama wychowywać.. to czy jeśli się okaże, że jednak jej ciężko pod względem finansowym i przydałyby się alimenty może nadal wnieść sprawę do sądu podając biologicznego ojca?

  4 grudnia 2017 - 09:21 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Natalio,

   niestety, jeżeli nie nastąpiło uznanie, ani nie doszło do sądowego ustalenia ojcostwa – w świetle prawa dziecko “nie ma” ojca. Oznacza to, że w takim stanie nie może Pani żądać od biologicznego ojca dziecka żadnych świadczeń, w tym alimentów. W takiej sytuacji musi Pani w pierwszej kolejności wystąpić z powództwem o ustalenie ojcostwa.

   Z poważaniem,
   apl.adw.
   Kinga Michalczyk

   4 grudnia 2017 - 09:49 #
 17. Avatar
  Agg

  Witam.
  Czy Sąd może zmusić mnie do badań DNA celem ustalenia ojcostwa? W tej chwili jestem w ciąży. Mężczyzna, który może być ojcem dziecka, którego się spodziewam, żądał w Sądzie testów z krwi już gdy byłam w 14 tygodniu ciąży. Po moich wyjaśnieniach i dowodach sędzina nie tylko nie odroczyła sprawy, ale od razu ją zakończyła (nie uczestniczyłam w rozprawie, ciąża zagrożona, za duży stres). Spodziewam się ataku po porodzie. Czy mogę się nie zgodzić na testy DNA dziecka, jeśli podejrzewam, że to nie ten mężczyzna jest ojcem?
  Facet wykazuje sporo cech osobowości socjopatycznej i grozi, że odbierze mi dziecko. Tym bardziej, że wychowuje już syna, którego odebrał sądownie matce, gdy mały miał 6 lat (tzn. ona miała tak dość, że przyjęła jego warunki). Ja wychowuję samotnie dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa, były mąż – tatuś się stracił…

  14 grudnia 2017 - 16:57 #
 18. Avatar
  Nikola

  Witam
  potrzebuje pomocy
  mam dziecko 7 mc z mezczyzna z ktorym nke chve miec kontaktu naduzywal alkoholu i byl wobec mnie agresywny
  nke podalam jego danych jako biologicznego ojca nie chcialam od niegoo zadnej pomocy co sie nie zmienka rownkez tej materialnej
  imie domniemanego ojca poprostu w obawie przef nim podalam inne
  widzial jednak zdj coreczki zauwazajac ze jest bardzo podobna
  chce widzen z nia i zalozenka sprawy
  straszy ze wywalczy widzenia i nedzie ja zabkeral
  dziecko go nie zna potrzebuje pomocy co robic jestem zalamana
  czy sad wezmie pod uwage moj strach i to ze nke chcialam pomocy bo mialam ku yemu powody

  4 stycznia 2018 - 22:20 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Dzień dobry,

   przede wszystkim, aby biologiczny ojciec dziecka mógł mieć ustalone kontakty, należy przeprowadzić postępowanie o ustalenie ojcostwa, bowiem w chwili obencej – formalnie – biologiczny ojciec dziecka nie widnieje w akcie urodzenia dziecka, a zatem w świetle prawa nie jest ojcem dziecka i “nie ma prawa” ubiegać się o kontakty z dzieckiem w postępowaniu sądowym.

   Niemniej, po ustaleniu ojcostwa, ojciec dziecka będzie mógł również ubiegać się o kontakty.

   Czy Sąd weźmie pod uwagę Pani obawy? Zapewne tak, jeżeli będzie mogła Pani udowodnić, że faktycznie dochodziło ze strony Pani byłego partera do niewłaściwych zachowań.

   Należy jednak pamiętać, że taka okoliczność nie eliminuje możliwości ustalenia kontaktów, a jedynie będzie mieć wpływ na ich kształt. Przykładowo, może Pani wnosić (w odpowiedzi na wniosek o ustalenie kontaktów), aby kontakty odbywały się w obecności osób trzecich (kuratora), a także w ustalonym przez Panią miejscu. Możliwości kształtowania kontaktów jest sporo i nie sposób ich wszystkich przedstawić. Może Pani nie wyrazić zgody na zabieranie dziecka poza miejsce jej zamieszkania, chociażby wskazując, iż dziecko jest karmione w sposób naturalny, a ponadto brak jest pewności, iż ojciec dziecka ma właściwe kompetencje do opieki nad tak małym dzieckiem.

   Tylko drastyczne okoliczności mogą być przesłanką do nieorzekania o kontaktach dziecka z rodzicem, bądź orzeczenia o ich zakazie.

   Niemniej, w sytuacji, kiedy faktycznie zostanie ustalone ojcostwo Pani byłego partnera, sugeruje złożyć powództwo o alimenty.

   Z poważaniem,
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   5 stycznia 2018 - 09:24 #
 19. Avatar
  Michalina

  Witam serdecznie
  Mam pytanie – mam z pewnym mężczyzną 3 letniego synka – niestety jest on od dawna żonaty i ma z tamtego związku dwoje dzieci 17 lat córkę i 21 lat syna. Zmusił mnie do tego by nie podawać ojca – w akcie urodzenia jest więc fikcyjne imię i moje nazwisko u Antosia. Ostatnio ten człowiek choruje. Póki żyje zawsze daje mi w łapę 2 razy w roku trochę gotówki a’la alimenty. Boję się jednak co będzie jeśli nie daj Bóg umrze? czy wtedy mogę pośmiertnie ustalać ojcostwo by mały miał jakąś część spadku? Czy ewentualnie może spisać w jakimś testamencie coś nieuznanemu synowi?

  29 stycznia 2018 - 21:04 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Michalino,

   istnieje możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa, po śmierci ojca. Wówczas niejako interes zmarłego reprezentowany jest przez ustalonego przez Sąd kuratora.
   Ojciec dziecka może dowolnie rozrządzić swoim majątkiem w drodze testamentu. W tym wypadku nie ma konieczności wykazywania więzów rodzinnych.

   Z poważaniem,
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   5 marca 2018 - 07:06 #
 20. Avatar
  Marta

  Witam, mam pytanie: córka ma 18msc. i ma wpisanego ojca nn, który teraz się pojawił i chce ją uojcowić. W tej sytuacji muszę zrezygnować z zasiłku dla samotnej matki (bo przecież będzie miała ojca w akcie). Czy ojciec może uojcowić ją w USC ? Czy konieczne jest sądowe ustalenie ojcostwa? Dziękuję.

  4 marca 2018 - 21:41 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Marto,

   aby ojciec mógł uznać dziecko w USC, musi w tym celu złożyć odpowiednie oświadczenie o tym, że jest on ojcem dziecka, a Pani potwierdzi to oświadczenie potwierdzi. Postępowanie sądowe jest zasadne wówczas, gdy jedno z rodziców nie chce dokonać uznania ojcostwa w USC.

   Z poważaniem,
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   5 marca 2018 - 07:12 #
 21. Avatar
  Marta

  Witam, to ponownie ja 🙂 jak ojciec uzna dziecko w USC to następnie konieczna jest wizyta w opiece by do rodzinnego i 500+ dac zaświadczenie o jego dochodach , i dopisanie to do dokumentów, prawda? I jak nie złożę dokumentów o samotna matka, bo już nią nie będę, to nic się nie stanie. On będzie ojcem od tego momentu, co zostanie wpisany? Czy tak jakby od małej urodzenia? Czy będzie potrzeba zwracania pieniądzy z samotnej matki, którą do tej pory, bez uznania ojca dziecka i bez jego kontaktu byłam?

  5 marca 2018 - 11:16 #
 22. Avatar
  Mariola

  Witam,jak ojciec uzna dziecko w USC to następnie konieczna jest wizyta w opiece by do rodzinnego i 500+ dac zaświadczenie o jego dochodach , i dopisanie to do dokumentów, prawda? I jak nie złożę dokumentów o samotna matka, bo już nią nie będę, to nic się nie stanie. On będzie ojcem od tego momentu, co zostanie wpisany? Czy tak jakby od małej urodzenia? Czy będzie potrzeba zwracania pieniądzy z samotnej matki, którą do tej pory, bez uznania ojca dziecka i bez jego kontaktu byłam?

  5 marca 2018 - 11:17 #
 23. Avatar
  Iza

  Witam.. mieszkam w Holandii, wyrobiłam swojej córeczce tymczasowy paszport.. za kilka tygodni jadę do Polski i w planach jest zarejstrowanie dziecka, wyrobienie PESEL-u, wyrobienie normalnego paszportu oraz dowodu osobistego. Najważniejszą kwestią w mojej wypowiedzi jest, że mam dokumenty świadczące o tym, że dokonałam inseminacji w jednej z klinik w Holandii i mam dokumenty świadczące o tym, że dawca jest nieznany… czy mimo to, jak wskazuje ten artykuł – muszę podać imię “ojca” dziecka? Brzmi to lekko mówiąc jak całkowite zakłamanie, mistyfikacja wymyślona przez urząd. Pozdrawiam.

  10 czerwca 2018 - 20:01 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Izo,

   jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Niestety jest dokładnie tak, jak wynika z artykułu (zakładając, że jest Pani panną). Podkreślę, że nie jest to “mistyfikacja wymyślona przez urząd”, bowiem urząd, a raczej urzędnicy tylko stosują przepisy prawa; nie mają w tej kwestii swobody i dowolności działań. Ustawodawca uznał, że dziecko, które będzie miało wpis w rubryce “ojciec” – skrót “NN”, może być piętnowane z tego powodu, dlatego uznał, że należy wprowadzić w tym wymiarze fikcję prawną.

   Pozdrawiam,
   apl.adw.
   Kinga Michalczyk

   13 czerwca 2018 - 19:30 #
 24. Avatar
  Slawek

  Z powyższego artykułu wynika, że matka dziecka może podać dane biologicznego ojca, mimo że on fizycznie nie mógł się stawić w USC. Czy później możliwe jest doniesienie oświadczenia ojca biologicznego, że jest ojcem, wraz z zgodą biologicznej matki?

  6 lipca 2018 - 09:14 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Panie Sławku,

   jest nieco inaczej niż Pan opisał. Zgodnie z art. 73 KRiO “Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.” Czyli to ojciec może uznać swoje ojcostwo niejako wcześniej, a matka dziecka winna to oświadczenie potwierdzić maksymalnie do 3 miesięcy. Odwrotna opcja jest niemożliwa.

   Co należy podkreślić przedmiotowe oświadczenie należy złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego osobiście. Ma to formę urzędowego dokumentu. Osobiste pisma “oświadczenia” nie są uznawane.

   Artykuł wskazywał, że w przypadku “ojca nieznanego” matka podaje fikcyjne dane, a zatem nikt takowych nie będzie potwierdzał.

   Pozdrawiam
   Adw. Kinga Michalczyk

   19 lipca 2018 - 08:40 #
 25. Avatar
  Klaudia

  Witam, jestem w 37tyg ciąży. Właśnie jesteśmy przed uznaniem ojcostwa. Chcemy zrobić to przed porodem, do tej pory troszkę naciskałam abyśmy to zrobili, a on jak zawsze na wszystko miał czas. Teraz ja mam wątpliwości. Narzeczony jednak nie w porę pokazał swoje prawdziwe Ja, totalnie nadużywa alkoholu. Niby nie jest codziennie pijany, ale niemalże codziennie popija parę piwek. Nie możemy spokojnie pojechać do rodziny, bo zostawia mnie samą u rodziców, a on jedzie do swojego rodzinnego domu, a tam spotyka się z kolegami i nie ma już z nim kontaktu. Niestety ostatnio nabrałam podejrzeń, że popija także w pracy. Tymczasowo pracuje na budowie. Teraz on chcę uznać ojcostwo, a ja wolała bym się wstrzymać, odejść od niego i zapisać w akcie małej ojca nieznanego. Lecz on mi na to nie pozwoli. A też zapewne jego matka chciała by mieć kontakt z wnuczką. Teraz uzna dziecko, a później mam szukać go pijanego pod sklepem aby podpisał mi jakieś papiery dla dziecka? Bezsens. Czy są jakieś prawa aby ograniczyć ojca w jego prawach już od urodzenia dziecka? Co poleca Pani w takiej sytuacji?

  30 lipca 2018 - 16:57 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Klaudio, nie mogę Pani wskazać co powinna Pani zrobić, niemniej mogę przewidzieć jakie mogą być konsekwencje potencjalnych decyzji.

   Jeżeli zdecyduje się Pani na uznanie ojcostwa, może Pani zainicjować szereg postępowań, w celu uregulowania niemalże wszystkich aspektów życia dziecka.
   Są to:
   – alimenty;
   – władza rodzicielska;
   – kontakty;
   – miejsce zamieszkania dziecka.
   Z Pani opisu wynika, że największą obawę wiąże Pani z władzą rodzicielską, jaką ojciec dziecka będzie dysponował. Po urodzeniu dziecka, może Pani zainicjować postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. We wniosku należy wskazać w jakim zakresie chce Pani ograniczyć rzeczoną władzę, a nadto jakie są ku temu powody.

   Jeżeli zrezygnuje Pani z uznania ojcostwa, biorąc po uwagę stanowisko ojca dziecka, zapewne wystąpi on o ustalenie ojcostwa w drodze postępowania sądowego.
   Zatem czeka Panią dodatkowy, niepotrzebny stres. A po ustalenie ojcostwa, w zasadzie, będzie Pani mogła wytoczyć wyżej wspomniane powództwa.

   Uznając/ustalając ojcostwo babcia ojczysta będzie miała prawo do wytoczenia powództwa o ustalenie kontaktów z wnuczką, o ile takowego Pani zabroni.

   Co istotne, bez uznania/ustalenia ojcostwa nie może Pani żądać (w postępowaniu sądowym) alimentów. Co do kontaktów, będzie to tylko Pani dobra wola.

   Pozdrawiam
   Adw. Kinga Michalczyk

   10 sierpnia 2018 - 07:33 #
 26. Avatar
  Agnieszka

  Witam.Mój narzeczony ma problem z matką jego domniemanego dziecka.W akcie urodzenia chłopca nie widnieje jako ojciec.Dziecko ma nazwisko matki,która mimo wszystko wyłudza od mojego narzeczonego pieniadze(alimenty).Musi jej płacić co miesiąc 500zł plus dawać pieniądze na przedszkole i prezenty,które sobie wybiera matka dziecka,a dodam,że wybiera prezenty z wyższej półki.To nie są alimenty zasądzone przez sąd,tylko “widzi mi się”tej kobiety.Poza tym nie ma on prawie żadnego kontaktu z chłopcem gdyż tą kobieta zabrania mu się z nim widywać.Widzi chłopca 2 lub 3 razy w roku.Kobieta jest osobą agresywną i bardzo wulgarną.Wyzywa jego,mnie i całą rodzinę od najgorszych.Prosze nam poradzić co zrobić z tą sprawą bo mój narzeczony wciąż płaci i cierpi z tego powodu,że nie może mieć normalnych kontaktów z chłopcem?Jeżeli nie jest jego ojcem to jakie konsekwencje swoich czynów może ponieść matka chłopca?Pozdrawiam.

  5 września 2018 - 18:27 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Z powyższego wynika, iż Pani partner w świetle prawa nie jest ojcem dziecka,
   bowiem nie nastąpiło uznanie ojcostwa, ani też ustalenie.
   Tym samym nie ma on względem tego dziecka żadnych obowiązków (np.: alimenty), ani praw (np.: kontakty).
   W przypadku zaniechania płacenia na dziecko, matka dziecka nie może wystąpić do sądu o alimenty, ale Pani partner również nie może wystąpić do sądu o ustalenie kontaktów.

   Innymi słowy, nie ma przymusu płacenia “alimentów” na dziecko, realizowania żądań matki dziecka, ale też nie ma prawa do kontaktów.

   Warto już teraz zaznaczyć, że jeżeli Pani partner realizuje finansowe żądania matki dziecka, to w przypadku ustalenia jego ojcostwa istnieje duże prawdopodobieństwo na ustalenie wyższych aniżeli 500 zł alimentów.

   Jeżeli Pani partner chce ustalić, czy faktycznie jest ojcem tego dziecka, w pierwszej kolejności powinien zainicjować adekwatne postępowanie sądowe.
   Sugeruję również wnioskować o przeprowadzenie badań genetycznych, co jednoznacznie określi, czy Pani partner faktycznie jest ojcem.

   Zachowania matki dziecka względem Pani, Pani partnera i rodziny możliwe, że wypełniają znamiona takich czynów karalnych jak zniewaga czy zniesławienie. Aby to ustalić sugeruję kontakt z adwokatem.

   Z poważaniem,
   adw. Kinga Michalczyk

   7 września 2018 - 14:39 #
 27. Avatar
  Nuna

  Jestem w 4 miesiącu ciąży, ojciec dziecka nie był i wciąż jest moim partnerem, jednak wyraził chęć stworzenia związku, rodziny etc. Niestety, “w praniu” okazało się, że nie jest to partner odpowiedni dla mnie, jest agresywny, nerwowy, nie okazuje mi szacunku i nadużywa marihuany. Wobec tego, oznajmiłam mu, że dziecko chcę wychować sama, oczywiście nie ograniczę mu całkowicie kontaktów itd. Obecnie oboje mieszkamy w Holandii, w miastach odległych od siebie o 30 minut drogi. Zaproponowałam, że nawet się przeprowadzę bliżej niego. Jego reakcja: “zabiorę Ci dziecko, mam wielką rodzinę, nie będziesz mojego dziecka sama wychowywać, co ty sobie myślisz, że tak to zostawię?; ktoś Cię znajdzie, wydam mnóstwo pieniędzy jeśli będę musiał by Ci zabrać moje dziecko” i tym podobne. Mało dojrzałe zachowanie. Od początku twierdził, że nie nadaje się na ojca, więc generalnie to nie jest chęć bycia tatą, a zwykle robienie na złość. Jednak chciałabym na wszelki wypadek wiedzieć co zrbić, jakie mam prawa i jakie ma ojciec, zwłaszcza gdy podam, iż ojcem jest wymyślony Kowalski. Chciałabym zabezpieczyć siebie i moje dziecko przede wszystkim, by “ojcu” było jak najtrudniej zdobyć później jakiekolwiek prawa.

  13 listopada 2018 - 16:24 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Szanowna Pani,
   niestety biorąc pod uwagę miejsca Państwa zamieszkania, nie mogę udzielić wskazówek prawnych, bowiem w Państwa przypadku będzie miało zastosowanie prawo holenderskie. Sugeruję zatem skierować się do prawnika bądź instytucji na terenie Holandii, które znają holenderskie prawo rodzinne. Dopiero przeprowadzka Pani do Polski umożliwiłaby stosowanie polskiego prawa i odpowiedź na Pani pytania.

   Pozdrawiam,
   adw. Kinga Michalczyk

   14 listopada 2018 - 11:52 #
 28. Avatar
  Kinga

  Witam, jestem w ciąży ale partner (nie jesteśmy małżeństwem) zostawił mnie gdy się o tym dowiedział i wypiera się ojcostwa dziecka. Czy po urodzeniu dziecka mogę podać jego imię i nazwisko do aktu urodzenia w rubryce imię i nazwisko ojca – wbrew jego woli? Czy najpierw musi być sprawa o ustalenie jego ojcostwa?

  26 kwietnia 2019 - 14:38 #
 29. Avatar
  Klaudia

  Witam , mam córkę z nieformalnego związku , ojciec dziecka zrzekł się praw do niej , jest podany jako ojciec w USC , mój obecny narzeczony po ślubie chce córkę przysposobić. Chciałam zapytać czy jest możliwość zmiany w USC w akcie urodzenia dziecka na np fikcyjnego ojca ? I jak to będzie wyglądało podczas wypełniania dokumentów co wtedy wpisuje się w rubryce “ojciec ” ?

  11 czerwca 2019 - 18:37 #
 30. Avatar
  Beata

  Witam .Jestem w 7 miesiacu ciazy ,ojciec dziecka zostawil nas juz z chwila kiedy sie o tym dowiedzial i rowniez wypiera sie ojcostwa.Jakie kroki pierwsze podjac ?Jak to bedzie wygladalo w USC przy rejestracji dziecka?

  28 czerwca 2019 - 11:41 #

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: