Nie mam wyroku zasądzającego alimenty. Czy mogę wnioskować o 500+?

 • By:Dagmara Jagodzińska
 • 9 komentarzy

Pytanie czytelniczki: Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. Chciałabym złożyć wniosek o 500+. Urzędnik w Urzędzie Miasta poinformował mnie jednak, że nie otrzymam świadczenia, jeśli nie dostarczę prawomocnego wyroku alimentacyjnego. Do czasu, w którym upływa termin końcowy składania wniosków nie zdążę uzyskać wyroku zasądzającego alimenty. Czy mam jakiekolwiek szanse na otrzymanie świadczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią art. 8 ust 2 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195 z dnia 2016.02.17 z późn. zm.) świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Aby otrzymać świadczenie 500+ osoby samotnie wychowujące dziecko muszą zatem legitymować się tytułem wykonawczym pochodzącym od Sądu lub zatwierdzonym przez ten Sąd. Mowa tu o:

– wyroku zasądzającym na rzecz małoletniego (ew. małoletnich) świadczenie alimentacyjne (może występować w dwóch wariantach: wyroku rozwodowego, w treści którego, w jednym z punktów Sąd zasądził alimenty na rzecz małoletnich dzieci rozwiedzionych małżonków, bądź zwykłego wyroku alimentacyjnego czyt. zasądzającego lub podwyższającego świadczenie alimentacyjne);

– ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem i zatwierdzonej przez Sąd.

Dokument złożyć należy jednocześnie z wnioskiem o wypłatę świadczenia. Reguła powyższa nie dotyczy aż 5 przypadków. Mowa tu o sytuacjach, w których:

 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Co dzieje się jednak w sytuacji, w której rodzic samotnie wychowujący dziecko nie dysponuje żadnym z wyżej wymienionych tytułów? Cóż, nie pozostaje nic innego, jak zainicjowanie jednej z dróg zmierzających do ustalenia na rzecz małoletniego, świadczenia alimentacyjnego, na przyszłość.

Pośród możliwych wariantów wyróżnia się złożenie pozwu o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego ewentualnie pozwu o rozwód, zawierającego żądanie zasądzenia alimentów (co spowoduje wszczęcie postępowania sądowego). Jak stanowi art. 333 § 1 k.p.c. sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: zasadza alimenty – co do rat płatnych po dniu wytoczenia powództw, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące.

Możliwe jest także skierowanie sprawy na drogę postępowania mediacyjnego. Wyjście to, warto zastosować w przypadkach, rokujących nadzieją na osiągnięcie przez rodziców porozumienia co do wysokości ewentualnego świadczenia alimentacyjnego. Na wypadek nie dojścia przez rodziców do porozumienia, rodzic zainteresowany zasądzeniem alimentów na rzecz małoletniego, zmuszony będzie bowiem i tak, do zainicjowania postępowania sądowego, celem rozstrzygnięcia przez Sąd o wysokości należnych małoletniemu alimentów. Warto podkreślić w tym miejscu, iż skuteczne zastosowanie trybu mediacyjnego, może jednak znacznie przyśpieszyć procedurę uzyskania tytułu wykonawczego. Ugoda zawarta przed mediatorem, podlega zatwierdzeniu przez Sąd poprzez nadanie klauzuli wykonalności. W ten sposób staje się “tytułem wykonawczym zatwierdzonym przez ten Sąd”, o którym to tytule wspomina art. 8 Ustawy dotyczącej 500+.

Co jednak jeśli tytułu wykonawczego nie da się uzyskać zanim upłynie termin do złożenia wniosku o przyznanie świadczenie 500+?

Zgodnie z poprawką wprowadzoną do Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, mocą Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczeń rodzinnych w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (np. wyroku zasądzającego alimenty), złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego – podmiot realizujący świadczenia rodzinne przyjmuje wniosek i wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie brakującego tytułu.

W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa wyżej, w wyznaczonym ku temu terminie 3 miesięcy – świadczenia rodzinne przysługiwać będą wnioskującemu od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczeń. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Dla tych, spośród samotnych rodziców, którzy przed końcem terminu do składania wniosków o przyznanie 500+, nie zdążą złożyć wraz z wnioskiem wyroku zasądzającego świadczenie alimentacyjne ewentualnie ugody zatwierdzonej przez Sąd, gmina będzie zawieszać postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia 500+. Beneficjent otrzyma trzymiesięczny termin na przedstawienie dokumentów. Na wpadek wyboru opcji postępowania sądowego, początkowo wystarczy przedstawić zabezpieczenie na poczet powództwa alimentacyjnego. Odnośnie tego ostatniego, zgodnie z przepisami procedury cywilnej, postanowienie o zabezpieczeniu winno zostać wydane nie później niż w terminie 1 miesiąca od złożeniu wniosku.

Pozdrawiam,

Adwokat Dagmara Jagodzińska

władza rodzicielska, alimenty bielsko, rozwód, bielsko, adwokat, prawo rodzinne bielsko, kancelaria adwokacka, adwokat od rozwodów, adwokaci od rozwodów, prawo rodzinne bielsko, kontakty z dzieckiem, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, kontaktyzdzieckiembielsko, sprawyrodzinneadwokatbielsko

Dagmara Jagodzińska

Autor: Dagmara Jagodzińska

Adwokat wpisany na listę adwokatów bielsko-bialskiej Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Aktualnie prowadzi swą praktykę zawodową w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej, współpracując z Kancelariami Adwokackimi Adw. Izabeli Grzybek oraz Adw. Wojciecha Kiermasza. W roku 2013 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, znajdując się w gronie 5 % najlepszych studentów, uhonorowanych stypendium naukowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uzyskała także wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wybitne wyniki w nauce oraz obronę pracy magisterskiej na temat zakresu i treści obowiązku alimentacyjnego w ramach rodziny małej – zwieńczoną oceną celującą. W okresie ostatnich 7 lat poprzedzających stworzenie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej, zdobyła bogate doświadczenie zawodowe, praktykując w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Izabeli Grzybek. Współpracowała także z innymi Kancelariami Adwokackimi oraz Radcowskimi na terenie Bielska-Białej. Uczestniczyła w dziesiątkach spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych i innych. Laureatka ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Adw. Stanisława Mikke organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej. Czynnie zaangażowana w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej organizowanej przez Fundację Restytucja w siedzibą w Sosnowcu, na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Autorka licznych artykułów prawniczych dotyczących zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań. Autorka bloga: Adwokat Rozwód Bielsko - Blog Prawa Rodzinnego.

Posted in: Dziecko

Comments

9 komentarzy to “Nie mam wyroku zasądzającego alimenty. Czy mogę wnioskować o 500+?”

 1. Avatar
  Maciej Tański

  Odpowiadając na tytułowe pytanie można dodać, aby nie pozostawiać Czytelniczki Pani bloga w bezradności, że dużo szybciej i pewniej niż przez sąd może uzyskać pożądany tytuł prawny dzięki ugodzie mediacyjnej, zatwierdzonej przez sąd. Wystarczy udać się wraz z osobą zobowiązaną – ojcem dziecka – do wybranego najbliższego mediatora i tam podpisać ugodę alimentacyjną a następnie bezpłatnie złożyć wniosek do sądu o jej zatwierdzenie przez nadanie klauzuli wykonalności. Sąd ma prawny obowiązek zrobić to niezwłocznie, czyli w ciągu 3 dni roboczych, więc raczej na pewno zmieści się w owych 3 miesiącach.
  Lista mediatorów znajduje się na stronie Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej: http://www.bielsko-biala.so.gov.pl/data/page/file/mediat-c.pdf
  Pozdrawiam!

  21 sierpnia 2017 - 20:10 #
  • Dagmara Jagodzińska
   Dagmara Jagodzińska

   Panie Macieju, bardzo dziękuję za w pełni słuszną uwagę!
   Ubiegł mnie Pan z uzupełnieniem wpisu na prośbę jednego z czytelników fanpage-a bloga na Facebooku, o kwestie dotyczące ugody mediacyjnej. W artykule postawiłam na znacznie częstszy w praktyce (niestety!) wariant braku zgody pomiędzy rodzicami biologicznymi małoletniego dziecka. Aby ukazać problem w pełni zdecydowałam się jednak uzupełnić wpis także o sugerowany przez Pana oraz drugiego z Czytelników, wariant ugodowy. Wspaniale, że zamieścił Pan także listę lokalnych mediatorów dla naszych Czytelników z Bielska-Białej i okolic. Wierzę, że okaże się pomocna! Warto skorzystać z wszelkich dostępnych rozwiązań, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie, sprawność i szybkość postępowania w tym przedmiocie. Tym bardziej zatem, dziękuję za czujność oraz dodatkową inspirację i tym serdeczniej zapraszam do regularnego śledzenia i komentowania bloga. Pozdrawiam gorąco!

   21 sierpnia 2017 - 20:20 #
  • Avatar
   Tamara Pokrzywka-Bensalem

   Zgadzam się, mediacja i ugoda zawarta przed mediatorem to najszybsza droga. Poza mediatorami sądowymi można udać się do innych centrów mediacyjnych. Jest np . Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, gdzie mediatorzy są jednocześnie adwokatami.

   15 listopada 2018 - 19:19 #
   • Dagmara Jagodzińska
    Dagmara Jagodzińska

    Jak najbardziej, to zdecydowanie godne polecenia miejsca prowadzenia mediacji, pozdrawiam serdecznie

    15 listopada 2018 - 23:10 #
 2. Avatar
  Maciej Tański

  Dziękuję za błyskawiczną reakcję i pozdrawiam serdecznie!

  22 sierpnia 2017 - 04:39 #
 3. Avatar
  ANIA

  Witam.W moim przypadku było bardzo podobnie tylko musiałam jednak czekać na Sąd. Udało się alimenty zasądzone a nie było łatwo bo sprawy ciągły się 2 lata .W tym czasie wyszłam za mąż i złożyłam wniosek 500+ mimo ze mam najniższą krajową odmówiono mi 500+ z takiej racji iż liczą sie dochody mojego męża tylko pytam z jakiej racji jak to nie jego dziecko i tak naprawdę mogliśmy sie nie znać rok wcześniej . Dlaczego liczą sie dochody mojego meża dla mnie nie jest to logiczne przecież to nie jego dziecko. Proszę o odpowiedz

  23 sierpnia 2017 - 15:09 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Anno,

   zasadniczo w decyzji organ właściwy powinien podać powody odrzucenia Pani wniosku.

   Niemniej przy ustalaniu prawa do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko, obowiązuje kryterium dochodowe dotyczące danej rodziny. Ustawa wskazuje, iż “rodzina” oznacza to odpowiednio następujące osoby: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia (…).

   Zatem w skład Pani rodziny nie można zaliczyć ojca dziecka, a obecnego męża i to jego dochód będzie wliczany w dochód Pani rodziny.

   Jeżeli chodzi o ojca dziecka, to w tym zakresie do dochodu Pani rodziny będą doliczane alimenty.

   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   26 września 2017 - 14:46 #
 4. Avatar
  Magda

  Mam syna z poprzedniego związku. Ojciec płaci alimenty dobrowolne. Jestem w nowym związku, jesteśmy małżeństwem. Wniosek składałam więc razem z mężem, jako pełna rodzina, a nie jako samotna matka. Czy w takiej sytuacji też mogą wniosek o 500+ odrzucić, czy przedłożenie wyroku alimentacyjnego dotyczy tylko samotnych rodziców?

  3 września 2017 - 20:27 #
  • Kinga Michalczyk
   Kinga Michalczyk

   Pani Magdo,

   zasady związane z przyznaniem świadczenia 500+ w przypadku rodzica, który pozostaje w związku z nowym partnerem, zgodnie z przyjętymi zasadami kreuje się następująco: gdy osoba wnioskująca o świadczenie 500+ podaje w składzie rodziny partnera, z którym wychowuje chociaż jedno wspólne dziecko, wymóg ustalenia alimentów nie obowiązuje. W takim przypadku partner jest bowiem traktowany tak samo jak małżonek. Podobne zasady dotyczą tzw. “rodzin patchworkowych”: obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica zachodzi wtedy, gdy osoba wnioskująca o świadczenie 500+ wychowuje dzieci z poprzedniego związku i tworzy związek z nowym partnerem, z którym nie ma jednak wspólnego dziecka.

   Powyższe rozwiązanie nie jest intuicyjne, niemniej w taki sposób zostały wytłumaczone zasady przyznawania świadczenia w odniesieniu do tzw. “rodzin patchworkowych”.

   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Kinga Michalczyk

   26 września 2017 - 13:47 #

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: