Your address will show here +12 34 56 78
O Kancelarii

Dzień dobry

Serdecznie witamy na stronie naszych Kancelarii Adwokackich

Poniżej znajdą Państwa najważniejsze informacje dotyczące naszej działalności…

JAK DZIAŁAMY?

Do każdej sprawy staramy się podchodzić z równym zapałem i zaangażowaniem, zapewniając Klientowi niezbędne przy sporach sądowych wsparcie merytoryczne, ale i zrozumienie dla emocji, które nierzadko towarzyszom przedmiotowym sporom. Dbamy, aby nasi Klienci czuli się tak bezpiecznie i komfortowo.

KONSULTACJE
Współpracę z klientem rozpoczynamy od bezpośredniej rozmowy, przeprowadzanej podczas wizyty w siedzibie naszych Kancelarii. W trakcie spotkania z Klientem ustalamy przedmiot Jego wątpliwości prawnych oraz szczegóły dotyczące stanu faktycznego. W oparciu o powyższe, omawiamy stan prawny znajdujący zastosowanie do sprawy Klienta, a następnie przedstawiamy możliwe rozwiązania prawne. Odpowiadamy na pytania Klientów i wyjaśniamy wątpliwości dotyczące dalszych kroków prawnych, w tym przebiegu ewentualnego postępowania sądowego oraz możliwych konsekwencji prawnych.
DZIAŁANIA PRZED-PROCESOWE
Zawsze wówczas, gdy stan prawny pozwana na realizację działań przed-procesowych, podejmujemy czynności zmierzające do ugodowego zakończenia sprawy, względnie pozwalających na usprawnienie lub przyśpieszenie przyszłego postępowania sądowego. Bierzemy udział w negocjacjach mogących prowadzić do polubownego zakończania sporów, opracowujemy projekty umów małżeńskich i planów rodzicielskich, wskazujemy Klientom możliwe obszary i drogi porozumienia.

PROFESJONALNE ZASTĘPSTWO PROCESOWE
W każdym wypadku zlecenia naszym Kancelariom zastępstwa procesowego w sprawach sądowych Klientów, towarzyszymy naszym Mocodawcom w toczącym się z ich udziałem postępowaniach sądowych, zapewniając odpowiednie wsparcie merytoryczne i dążąc do obrony ich interesu procesowego z największą możliwą skutecznością. W trakcie procesu, dbamy o bieżące informowanie Klientów o stanie prowadzonych w ich imieniu spraw, zapewniamy możliwość wglądu w pisma procesowe składane do akt postępowania, wskazujemy na dowody oraz dokumenty, których dostarczenie, może okazać się istotne z perspektywy ochrony interesu Klienta.
  Główne obszary naszej działalności
Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Rozwód

 • Separacja

 • podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie

 • kontakty z małoletnim dzieckiem

 • alimenty (na rzecz małoletniego lub małżonka)

 • władza rodzicielska

 • ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego

 • zgoda zastępcza Sądu w przypadku braku porozumienia rodziców

 • przysposobienie lub rozwiązanie przysposobienia

 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa i inne.

Prawo spadkowe                      
 • stwierdzenie nabycia spadku

 • dział spadku

 • przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 • zachowek

 • wydziedziczenie

 • zapis lub polecenie

 • otwarcie i ogłoszenie testamentu

 • unieważnienie testamentu

 • zmianę lub uchylenie postanowienia o nabyciu spadku i inne.

Prawo rzeczowe i zobowiązań  
 • zasiedzenie

 • zniesienie współwłasności

 • regulacja wzajemnych stosunków właścicielskich

 • ustanowienie drogi koniecznej

 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy

 • ochronę naruszonego posiadania

 • dochodzenie wykonania umowy

 • odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

 • odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych

Poznaj opinie
naszych Klientów
 

 

Fancy Image Box

Massive Dynamic has over 10 years of experience in Design. We take pride in delivering Intelligent Designs and Engaging Experiences for clients all over the World.