Rozwód z mediacją w tle. Sprawdź co uległo zmianie!

  • By:Dagmara Jagodzińska
  • 0 Comment

Postępowania rozwodowe rzadko kojarzą się z polubownym spotkaniem stron, zmierzającym do ugodowego załatwienia kwestii spornych. Dużo częściej – adekwatnie zresztą do rzeczywistości, nasuwają na myśl sytuację procesową zdominowaną przez silne i negatywne emocje, intensywnie antagonistyczne postawy obu stron, jak i zaciekłą walkę o własne „racje”.

Zdarza się, że emocjonalne zachowania stron, tracą na sile w toku postępowania mediacyjnego prowadzonego przez przeszkolonych ku temu psychologów. Możliwość jego przeprowadzenia w postępowaniu rozwodowym do niedawna była jednak silnie ograniczona. Przed nowelizacją z początku 2016r., sąd mógł skierować strony do mediacji bez ich zgody (z urzędu) najpóźniej na pierwszym posiedzeniu wyznaczonym na rozprawie. Po drugim i kolejnych posiedzeniach, postępowanie mediacyjne mogło odbyć się wyłącznie na zgodny wniosek obu rozwodzących się stron.

W styczniu 2016r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która zrewolucjonizowała przepisy dotyczące mediacji w sprawach cywilnych, w tym także sprawach rozwodowych. Do istotnych nowości w zakresie mediacji przeprowadzanych w sprawach rozwodowych, należą m.in.:

 ZWIĘKSZENIE POLA MOŻLIWOŚCI DLA MEDIACJI Z URZĘDU:

Inaczej aniżeli przed nowelizacją – aktualnie, sąd będzie mógł skierować strony do mediacji na każdym etapie sprawy, a także więcej niż raz w toku postępowania. Oznacza to, iż nie tylko na pierwszym posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę, ale i w kolejnych terminach – sąd w zależności od zaobserwowanych przezeń perspektyw na polubowne zakończenie sporu (tj. utrzymanie małżeństwa stron lub wypracowanie przez nie wspólnego, polubownego stanowiska co do kwestii jego rozwiązania, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, kontaktami z nimi, wysokością alimentów itd.), będzie władny podjąć decyzję o skierowaniu stron do postępowania mediacyjnego z urzędu (bez ich zgodnego wniosku).

Postanowienie kierujące strony do mediacji może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyraziła zgody na mediację.

 OBOWIĄZEK INFORMACJI O POPRZEDNICH PRÓBACH MEDIACYJNYCH

Od czasu ostatniej nowelizacji, formalną częścią każdego pozwu oraz wniosku wszczynającego sprawę (co za tym idzie, także pozwu rozwodowego!), stała się informacja o tym, czy strony podejmowały w przeszłości przedsądowe działania związane z polubownym rozwiązaniem sporu.

Także wówczas, jeśli próby ugodowego zakończenia konfliktu nie miały miejsca – niezbędnym będzie więc wskazanie tego, w treści pisma inicjującego postępowanie sądowe. Informacja ta, winna zostać uzupełniona wskazaniem przyczyny precyzującej dlaczego do próby pojednania nie doszło lub dlaczego okazała się ona nieskuteczna. Brak przedmiotowej deklaracji, pozostawał będzie tożsamy z brakiem formalnym pisma i skutkował będzie wezwaniem powoda/wnioskodawcy do jego uzupełnienia pod rygorem zwrotu pisma.

ZWIĘKSZENIE WPŁYWU STRON NA PRZEBIEG MEDIACJI

Po nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego w zakresie przepisów mediacyjnych, strony postępowania cywilnego uzyskały pierwszeństwo przy wyborze mediatora. Pojawiła się także możliwość wyłączenia osoby mediatora jeśli ujawnią się stronom okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego bezstronności.

WYDŁUŻENIE CZASU TRWANIA MEDIACJI

Mediacja będzie mogła zostać wyznaczona na okres do 3 miesięcy, a nie jak do tej pory do 1 miesiąca. Zawsze jednak na wniosek stron lub z innych, ważnych powodów sąd może przedłużyć termin postępowania mediacyjnego, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Czasu trwania wówczas mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego.

ZAOSTRZENIE TAJEMNICY MEDIACJI

Choć dla większości to zdecydowana nowość – warto przypomnieć, iż w mediacji udział mogą brać nie tylko strony i mediatorzy. W postępowaniu skutecznie mogą bowiem uczestniczyć także inne osoby, jak choćby pełnomocnicy stron, członkowie ich rodzin, eksperci itp. Kwestia udziału adwokatów i radców prawnych w wyjątkowo delikatnej w swej istocie próby pojednania się rozwodzących małżonków, rodzi wiele wątpliwości natury praktycznej. Zdarza się, iż intensywnie sugestywne postawy profesjonalnych pełnomocników, jak również nie ukrywana przez nich dążność do wynegocjowania dla klienta najkorzystniejszego rozwiązania, kładzie się cieniem na z założenia intymnej atmosferze mediacji, mającej sprzyjać wzajemnym ustępstwom.

Do zachowania w tajemnicy okoliczności towarzyszących postępowaniu mediacyjnego, dotychczas wyłącznie zobowiązanym pozostawał jednak tylko mediator. Aktualnie krąg osób zobowiązanych został rozszerzony na wszystkie osoby biorące udział w mediacji.

Pozdrawiam,

Adwokat Dagmara Jagodzińska

rozwód, bielsko, adwokat, prawo spadkowe, długi w spadku, adwokat od spadków, prawo rodzinne bielsko, kancelaria adwokacka, adwokat od rozwodów, adwokaci od rozwodów, prawo rodzinne bielsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagmara Jagodzińska

Autor: Dagmara Jagodzińska

Adwokat wpisany na listę adwokatów bielsko-bialskiej Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Aktualnie prowadzi swą praktykę zawodową w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej, współpracując z Kancelariami Adwokackimi Adw. Izabeli Grzybek oraz Adw. Wojciecha Kiermasza. W roku 2013 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, znajdując się w gronie 5 % najlepszych studentów, uhonorowanych stypendium naukowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uzyskała także wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wybitne wyniki w nauce oraz obronę pracy magisterskiej na temat zakresu i treści obowiązku alimentacyjnego w ramach rodziny małej – zwieńczoną oceną celującą. W okresie ostatnich 7 lat poprzedzających stworzenie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej, zdobyła bogate doświadczenie zawodowe, praktykując w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Izabeli Grzybek. Współpracowała także z innymi Kancelariami Adwokackimi oraz Radcowskimi na terenie Bielska-Białej. Uczestniczyła w dziesiątkach spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych i innych. Laureatka ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Adw. Stanisława Mikke organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej. Czynnie zaangażowana w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej organizowanej przez Fundację Restytucja w siedzibą w Sosnowcu, na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Autorka licznych artykułów prawniczych dotyczących zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań. Autorka bloga: Adwokat Rozwód Bielsko - Blog Prawa Rodzinnego.

Posted in: Małżeństwo

Comments

No Responses to “Rozwód z mediacją w tle. Sprawdź co uległo zmianie!”

No comments yet.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: