sprawy rodzinne bielsko adwokat Dagmara Jagodzińska

Uwaga na wzrost opłat w sprawach rodzinnych

 • By:Dagmara Jagodzińska
 • 0 Comment

Od pewnego czasu regularnie otrzymuję od Klientów pytania dotyczące zwiększonej wysokości opłat w sprawach rodzinnych. Informacje, które pojawiały się w mediach na ten temat, wzbudziły wiele wątpliwości, częściowo uzasadnionych.

O ile bowiem wiodąca myśl nowelizacji zmierza do zwiększenia opłat sądowych w sprawach cywilnych, w tym sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, o tyle nie wszystkie z opłat dotyczących wyżej wymienionych spraw uległy zwiększeniu. Dochodzi więc na tym tle do wielu nieporozumień. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest pytanie o wzrost opłaty od pozwu o rozwód. Tymczasem w tym przedmiocie, nie nastąpiły zmiany.

Dokonując więc usystematyzowania wiedzy na temat aktualnej wysokości stawek opłat sądowych w sprawach rodzinnych, należy wskazać, iż:

 • opłata od pozwu o rozwód – nie uległa zmianie, nadal wynosi ona 600 zł;
 • opłata od pozwu o separację – nie uległa zmianie, nadal wynosi ona 600 zł [(w dalszym ciągu Sąd zwraca także połowę opłaty od pozwu o rozwód lub separację w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie – po uprawomocnieniu się wyroku]
 • opłata od wniosku o uregulowanie władzy rodzicielskiej [w tym: opłata od wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej, opłata od wniosku o powierzenie władzy rodzicielskiej (opłata od wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej) – uległa zmianie i wynosi aktualnie 100 zł, nie zaś 40 zł jak dotychczas;
 • opłata od wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka – uległa zmianie i wynosi aktualnie 100 zł, nie zaś 40 zł jak dotychczas;
 • opłata od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – uległa zmianie i wynosi aktualnie 100 zł, nie zaś 40 zł jak dotychczas;
 • opłata od pozwu o zasądzenie alimentów – bez zmian – z mocy art. 96 Ustawy o kosztach sądowych, strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów pozostaje zwolniona od kosztów;
 • opłata od pozwu o obniżenie alimentów – nowelizacja wprowadza zmianę zgodnie, z którą w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

 • opłata od pozwu ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – niezmiennie wynosi 200 zł;
 • opłata od pozwu o unieważnienie małżeństwa – niezmiennie wynosi 200 zł;
 • opłata od pozwu rozwiązanie przysposobienia – niezmiennie wynosi 200 zł;
 • opłata od pozwu zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa – niezmiennie wynosi 200 zł;
 • opłata od pozwu unieważnienie uznania dziecka – niezmiennie wynosi 200 zł;
 • opłata od pozwu ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej – niezmiennie wynosi 200 zł;
 • opłata od wniosku o zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej – w dalszym ciągu wynosi 100 zł;
 • opłata od wniosku o separację na zgodne żądanie małżonków – w dalszym ciągu wynosi 100 zł;
 • opłata od wniosku o zniesienie separacji – w dalszym ciągu wynosi 100 zł;
 • opłata od wniosku o zabezpieczenie alimentów w rozwodzie – z mocy art. 96 Ustawy o kosztach sądowych, strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów pozostaje zwolniona od kosztów;
 • opłata od wniosku o zabezpieczenie kontaktów (o ile wniosek nie jest zawarty w piśmie inicjującym postępowanie w sprawie – wniosku o kontakty lub pozwie rozwodowym) – uległa zmianie i wynosi aktualnie 100 zł, nie zaś 40 zł jak dotychczas;
 • opłata od wniosku o zabezpieczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej (o ile wniosek nie jest zawarty w piśmie inicjującym postępowanie w sprawie – wniosku o uregulowanie władzy rodzicielskiej lub pozwie rozwodowym) – uległa zmianie i wynosi aktualnie 100 zł, nie zaś 40 zł jak dotychczas.

WAŻNE:

Przed nowelizacją, nie pobierano opłaty za uzasadnienie orzeczenia np. wyroku o rozwód, postanowień dotyczących władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem czy postanowień o udzieleniu zabezpieczenia. Aktualnie, opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

Aktualna pozostaje w dalszym ciągu treść art. 96 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych m.in.:

1) strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych;

2) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów;

3) strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd – w zakresie przyznanego jej zwolnienia.


# władza rodzicielska, alimenty bielsko, rozwód, bielsko, adwokat, prawo rodzinne bielsko, kancelaria adwokacka, adwokat od rozwodów, adwokaci od rozwodów, prawo rodzinne bielsko,
kontakty z dzieckiem, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, kontaktyzdzieckiembielsko, sprawyrodzinneadwokatbielsko
Dagmara Jagodzińska

Autor: Dagmara Jagodzińska

Adwokat wpisany na listę adwokatów bielsko-bialskiej Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Aktualnie prowadzi swą praktykę zawodową w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej, współpracując z Kancelariami Adwokackimi Adw. Izabeli Grzybek oraz Adw. Wojciecha Kiermasza. W roku 2013 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, znajdując się w gronie 5 % najlepszych studentów, uhonorowanych stypendium naukowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uzyskała także wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wybitne wyniki w nauce oraz obronę pracy magisterskiej na temat zakresu i treści obowiązku alimentacyjnego w ramach rodziny małej – zwieńczoną oceną celującą. W okresie ostatnich 7 lat poprzedzających stworzenie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej, zdobyła bogate doświadczenie zawodowe, praktykując w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Izabeli Grzybek. Współpracowała także z innymi Kancelariami Adwokackimi oraz Radcowskimi na terenie Bielska-Białej. Uczestniczyła w dziesiątkach spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych i innych. Laureatka ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Adw. Stanisława Mikke organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej. Czynnie zaangażowana w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej organizowanej przez Fundację Restytucja w siedzibą w Sosnowcu, na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Autorka licznych artykułów prawniczych dotyczących zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań. Autorka bloga: Adwokat Rozwód Bielsko - Blog Prawa Rodzinnego.

Posted in: Bez kategorii

Comments

No Responses to “Uwaga na wzrost opłat w sprawach rodzinnych”

No comments yet.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: